U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 341

1.
Izabel Mantovani Buscatti, Juliana Russo Simon, Vivianne Saraiva Leitao Viana, Tamima Mohamad Abou Arabi, Vitor Cavalcanti Trindade, Ana Carolina Cortez Maia, Lara Regina Cavalcante Melo, Bianca Pires Ihara, Nadia Emi Aikawa, Clovis Artur Silva
Rev Paul Pediatr. 2022; 40: e2020202. Published online 2021 Sep 1. doi: 10.1590/1984-0462/2022/40/2020202
PMCID:
PMC8432068
2.
张 甜, 张 慧, 方 涛, 徐 傲, 陈 名武
Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2019 Mar 25; 21(3): 277–281. Chinese. doi: 10.7499/j.issn.1008-8830.2019.03.017
PMCID:
PMC7389353
3.
Xia-Gang Luo, Jing Wang, Wu-Lin Wang, Chun-Zhao Yu
World J Clin Cases. 2018 Dec 6; 6(15): 1042–1046. Published online 2018 Dec 6. doi: 10.12998/wjcc.v6.i15.1042
PMCID:
PMC6288512
4.
Brittany Oliver, Manfred Boehm, Douglas R. Rosing, Lee S. Shapiro, Daniel T. Dempsey, Peter A. Merkel, Chyi-Chia Richard Lee, Edward W. Cowen
J Am Acad Dermatol.
Published in final edited form as: J Am Acad Dermatol. 2016 Dec; 75(6): 1274–1277. Published online 2016 Oct 4. doi: 10.1016/j.jaad.2016.09.015
PMCID:
PMC5112129
5.
Mark P. Lamberts, Wietske Kievit, Jos J. G. M. Gerritsen, Jan A. Roukema, Gert P. Westert, Joost P. H. Drenth, Cornelis J. H. M. van Laarhoven
J Gastrointest Surg. 2016; 20: 1350–1358. Published online 2016 May 17. doi: 10.1007/s11605-016-3156-5
PMCID:
PMC4916197
6.
Alessia Cusimano, Ahmed Mohammed Alaaeldien Beniamin Abdelghany, Andrea Donadini
BMC Womens Health. 2016; 16: 3. Published online 2016 Jan 16. doi: 10.1186/s12905-015-0274-2
PMCID:
PMC4715868
7.
Hamid Tavakkoli, Sayed Mohammad Sadrkabir, Parvin Mahzouni
World J Gastroenterol. 2007 Aug 21; 13(31): 4274–4277. Published online 2007 Aug 21. doi: 10.3748/wjg.v13.i31.4274
PMCID:
PMC4250632
8.
Isaac Seow-En, Fung Joon Foo, Choong Leong Tang
BMJ Case Rep. 2014; 2014: bcr2014207297. Published online 2014 Oct 29. doi: 10.1136/bcr-2014-207297
PMCID:
PMC4216885
9.
Valerie Durkalski, Walter Stewart, Paulette MacDougall, Patrick Mauldin, Joseph Romagnuolo, Olga Brawman-Minzter, Peter Cotton
World J Gastroenterol. 2010 Sep 21; 16(35): 4416–4421. Published online 2010 Sep 21. doi: 10.3748/wjg.v16.i35.4416
PMCID:
PMC2941064
10.
Junichi Kaneko, Takanori Yamada, Hirotomo Kato, Yuya Ida, Kenta Yamada, Megumu Koda, Kyoichi Fukita, Yu Takeshita, Kenichi Takahashi, Masaki Takinami, Atsushi Tsuji, Masafumi Nishino, Yurimi Takahashi, Yuzo Sasada
Intern Med. 2022 Sep 15; 61(18): 2813–2815. Published online 2022 Feb 26. doi: 10.2169/internalmedicine.8881-21
PMCID:
PMC9556226
11.
Qingzhi Song, Guan Li, Zhuofei Li, Sheng Ao, Jianing Hou, Guoqing Lv
BMC Surg. 2021; 21: 202. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12893-021-01208-0
PMCID:
PMC8059153
12.
Hua Liang, Yanan Zhang, Maixinyue Li, Jinhua Yan, Daizhi Yang, Sihui Luo, Xueying Zheng, Guoqing Yang, Zhuo Li, Wen Xu, Leif Groop, Jianping Weng
J Diabetes Investig. 2021 Apr; 12(4): 501–509. Published online 2020 Sep 9. doi: 10.1111/jdi.13378
PMCID:
PMC8015824
13.
Feifei Wang, Jia Hu, Chao Mei, Xia Lin, Ling Zhang
Medicine (Baltimore) 2020 Aug 28; 99(35): e21940. Published online 2020 Aug 28. doi: 10.1097/MD.0000000000021940
PMCID:
PMC7458196
14.
Guangjian Yang, Jiangxia Yin, Kai Ou, Qiang Du, Wenhao Ren, Yujing Jin, Liming Peng, Lin Yang
BMC Gastroenterol. 2020; 20: 202. Published online 2020 Jun 26. doi: 10.1186/s12876-020-01351-7
PMCID:
PMC7318525
15.
Yuxin Li, Yongliang Teng, Xiaofei Wei, Zhuang Tian, Yuqing Cao, Xiaona Liu, Xiumei Duan
Diagn Pathol. 2019; 14: 116. Published online 2019 Oct 23. doi: 10.1186/s13000-019-0898-x
PMCID:
PMC6813059
16.
Ali Yaghobi Joybari, Payam Azadeh
Am J Case Rep. 2017; 18: 1220–1224. Published online 2017 Nov 17. doi: 10.12659/AJCR.907356
PMCID:
PMC5701459
17.
Ru-Ying Fan, Jian-Qiu Sheng
Int J Clin Exp Pathol. 2015; 8(6): 7503–7505. Published online 2015 Jun 1.
PMCID:
PMC4525995
18.
Aatur D. Singhi, Reetesh K. Pai, Jeffrey A. Kant, Tanner L. Bartholow, Herbert J. Zeh, Kenneth K. Lee, Martin Wijkstrom, Dhiraj Yadav, Rita Bottino, Randall E. Brand, Jennifer S. Chennat, Mark E. Lowe, Georgios I. Papachristou, Adam Slivka, David C. Whitcomb, Abhinav Humar
Am J Surg Pathol.
Published in final edited form as: Am J Surg Pathol. 2014 Mar; 38(3): 346–353. doi: 10.1097/PAS.0000000000000164
PMCID:
PMC4321743
19.
John H. Winston, Qingjie Li, Sushil K. Sarna
Neurogastroenterol Motil.
Published in final edited form as: Neurogastroenterol Motil. 2014 May; 26(5): 715–730. Published online 2014 Mar 4. doi: 10.1111/nmo.12326
PMCID:
PMC3997587
20.
Omeed Rasheed, Ali Wassouf, Aiman Abo Al Shamat, Raghad Daoud, Duaa Knaj, Ghanem Ahmad
Ann Med Surg (Lond) 2024 May; 86(5): 3099–3102. Published online 2024 Mar 18. doi: 10.1097/MS9.0000000000001960
PMCID:
PMC11060191

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center