U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 21

1.
Lingxiao Zhang, Lin Jiang, Ling Zeng, Zhaohui Jin, Xuanjia Dong, Yuhan Zhang, Litian Chen, Yijun Shu, Yingbin Liu, Ying Huang
J Transl Med. 2023; 21: 306. Published online 2023 May 5. doi: 10.1186/s12967-023-04157-9
PMCID:
PMC10163693
2.
Cindy Neuzillet, Pascal Artru, Eric Assenat, Julien Edeline, Xavier Adhoute, Jean-Christophe Sabourin, Anthony Turpin, Romain Coriat, David Malka
Target Oncol. 2023; 18(1): 51–76. Published online 2023 Feb 6. doi: 10.1007/s11523-022-00942-6
PMCID:
PMC9928940
3.
Bin Yi, Zhikun Zhao, Hui Dong, Lei Yuan, Yingjun Wu, Yun Xu, Xiaoqing Jiang, Chao Sun, Dongfang Wu, Yajie Xiao
Front Immunol. 2022; 13: 820566. Published online 2022 Feb 15. doi: 10.3389/fimmu.2022.820566
PMCID:
PMC8887603
4.
A. Lamarca, J. Edeline, L. Goyal
ESMO Open. 2022 Feb; 7(1): 100378. Published online 2022 Jan 13. doi: 10.1016/j.esmoop.2021.100378
PMCID:
PMC8762076
5.
Fang‐Tao Wang, Xin‐Ping Li, Mu‐Su Pan, Mohamed Hassan, Wei Sun, Yue‐Zu Fan
Cancer Med. 2021 Sep; 10(17): 6035–6047. Published online 2021 Jul 31. doi: 10.1002/cam4.4150
PMCID:
PMC8419759
6.
Sang-Hyun Lee, Jin-Man Kim, Dong Gwang Lee, Jangwook Lee, Jong-Gil Park, Tae-Su Han, Hyun-Soo Cho, Young-Lai Cho, Kwang-Hee Bae, Young-Jun Park, Seon-Jin Lee, Moo-Seung Lee, Yong-Min Huh, Deog Yeon Jo, Hwan-Jung Yun, Heung Jin Jeon, Nayoung Kim, Mina Joo, Jang-Seong Kim, Hyo Jin Lee, Jeong-Ki Min
Cell Death Differ. 2021 Mar; 28(3): 968–984. Published online 2020 Sep 28. doi: 10.1038/s41418-020-00628-4
PMCID:
PMC7937683
7.
Caterina Vivaldi, Lorenzo Fornaro, Clara Ugolini, Cristina Niccoli, Gianna Musettini, Irene Pecora, Andrea Cacciato Insilla, Francesca Salani, Giulia Pasquini, Silvia Catanese, Monica Lencioni, Gianluca Masi, Daniela Campani, Gabriella Fontantini, Alfredo Falcone, Enrico Vasile
Oncologist. 2020 Oct; 25(10): 886–893. Published online 2020 May 11. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0922
PMCID:
PMC7543291
8.
Xiao Yu, Wei Lu, Chan Way Ng, Shuoyu Xu, Yao Wu, Shili Chen, Yuren Gao, Yijian Zhang, Qingqing Zhang, Yuzhen Xu, Yingbin Liu, Sheng Li
J Cell Mol Med. 2020 Jul; 24(13): 7670–7674. Published online 2020 Jun 8. doi: 10.1111/jcmm.15219
PMCID:
PMC7339221
9.
Kishan Soni, Tarun Kumar, Manoj Pandey
World J Surg Oncol. 2020; 18: 153. Published online 2020 Jul 4. doi: 10.1186/s12957-020-01934-4
PMCID:
PMC7335444
10.
Wei Zhang, Junping Shi, Rentao Li, Zhiqiang Han, Ling Li, Guanghao Li, Bo Yang, Qiang Yin, Yingying Wang, Yan Ke, Qiang Li
Oncologist. 2020 May; 25(5): 375–379. Published online 2020 Feb 11. doi: 10.1634/theoncologist.2019-0498
PMCID:
PMC7216437
11.
Sunwang Xu, Ming Zhan, Cen Jiang, Min He, Linhua Yang, Hui Shen, Shuai Huang, Xince Huang, Ruirong Lin, Yongheng Shi, Qiang Liu, Wei Chen, Man Mohan, Jian Wang
Nat Commun. 2019; 10: 5492. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1038/s41467-019-13420-x
PMCID:
PMC6889377
12.
Xince Huang, Ming He, Shuai Huang, Ruirong Lin, Ming Zhan, Dong Yang, Hui Shen, Sunwang Xu, Wei Cheng, Jianxiu Yu, Zilong Qiu, Jian Wang
Mol Cancer. 2019; 18: 166. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1186/s12943-019-1098-8
PMCID:
PMC6868820
13.
Yun-ping Hu, Yun-peng Jin, Xiang-song Wu, Yang Yang, Yong-sheng Li, Huai-feng Li, Shan-shan Xiang, Xiao-ling Song, Lin Jiang, Yi-jian Zhang, Wen Huang, Shi-li Chen, Fa-tao Liu, Chen Chen, Qin Zhu, Hong-zhuan Chen, Rong Shao, Ying-bin Liu
Mol Cancer. 2019; 18: 167. Published online 2019 Nov 21. doi: 10.1186/s12943-019-1097-9
PMCID:
PMC6868746
14.
Minfeng Ye, Jieqing Lv, Guangen Xu, Wei Wang, Yuanming Jing, Aijing Sun, Zengxin Lu, Xue Wu, Yichuan Liu, Yang W. Shao, Fang Liu, Feng Tao
J Int Med Res. 2019 Jun; 47(6): 2768–2777. Published online 2019 May 20. doi: 10.1177/0300060519847796
PMCID:
PMC6567708
15.
David Malka, Pascale Cervera, Stéphanie Foulon, Tanja Trarbach, Christelle de la Fouchardière, Eveline Boucher, Laetitia Fartoux, Sandrine Faivre, Jean-Frédéric Blanc, Frédéric Viret, Eric Assenat, Thomas Seufferlein, Thomas Herrmann, Julien Grenier, Pascal Hammel, Matthias Dollinger, Thierry André, Philipp Hahn, Volker Heinemann, Vanessa Rousseau, Michel Ducreux, Jean-Pierre Pignon, Dominique Wendum, Olivier Rosmorduc, Tim F Greten
Lancet Oncol.
Published in final edited form as: Lancet Oncol. 2014 Jul; 15(8): 819–828. Published online 2014 May 19. doi: 10.1016/S1470-2045(14)70212-8
PMCID:
PMC6372099
16.
Li Tian, Zhengdong Deng, Lei Xu, Tao Yang, Wei Yao, Lei Ji, Yun Lu, Jian Zhang, Yan Liu, Jianming Wang
Cell Death Dis. 2018 Nov; 9(11): 1115. Published online 2018 Nov 2. doi: 10.1038/s41419-018-1145-1
PMCID:
PMC6214900
17.
Yiyu Qin, Li Meng, Yang Fu, Zhiwei Quan, Mingzhe Ma, Mingzhe Weng, Zhengdong Zhang, Cuixiang Gao, Xinghua Shi, Koulan Han
Oncotarget. 2017 Mar 21; 8(12): 19980–19996. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.18632/oncotarget.15301
PMCID:
PMC5386738
18.
V. Branchi, P. Schaefer, A. Semaan, A. Kania, P. Lingohr, J. C. Kalff, N. Schäfer, G. Kristiansen, D. Dietrich, H. Matthaei
Clin Epigenetics. 2016; 8: 133. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1186/s13148-016-0299-x
PMCID:
PMC5153824
19.
Yinghe Qiu, Xiaoya Li, Bin Yi, Junnian Zheng, Zhangxiao Peng, Zhihan Zhang, Mengchao Wu, Feng Shen, Changqing Su
Oncotarget. 2015 Aug 7; 6(22): 19148–19162. Published online 2015 Mar 30. doi: 10.18632/oncotarget.3721
PMCID:
PMC4662481
20.
Hyun-Soo Kim, Nam Chul Kim, Kyu Hee Chae, Gun Kim, Won Seo Park, Yong-Koo Park, Youn Wha Kim
Biomed Res Int. 2013; 2013: 527534. Published online 2013 Jun 16. doi: 10.1155/2013/527534
PMCID:
PMC3697274

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center