U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 246

1.
Finn Morgan Auld, Terence N. Moyana
Diagn Pathol. 2023; 18: 113. Published online 2023 Oct 18. doi: 10.1186/s13000-023-01396-8
PMCID:
PMC10585790
2.
Leqi Zhou, Guanyu Yu, Rongbo Wen, Hang Jia, Tianshuai Zhang, Zhiying Peng, Hao Fan, Anfu Pan, Yue Yu, Xiaoming Zhu, Haifeng Gong, Xianhua Gao, Zheng Lou, Wei Zhang
BMJ Open. 2023; 13(9): e069793. Published online 2023 Sep 13. doi: 10.1136/bmjopen-2022-069793
PMCID:
PMC10503376
3.
Xue Chen, Jian‐cheng Ding, Guo‐sheng Hu, Xing‐yi Shu, Yan Liu, Jun Du, Zi‐jing Wen, Jun‐yi Liu, Hai‐hua Huang, Guo‐hui Tang, Wen Liu
Adv Sci (Weinh) 2023 Sep; 10(25): 2206663. Published online 2023 Jul 5. doi: 10.1002/advs.202206663
PMCID:
PMC10477896
4.
Nagayasu Egawa
Int J Clin Oncol. 2023; 28(8): 956–964. Published online 2023 May 18. doi: 10.1007/s10147-023-02340-y
PMCID:
PMC10390352
5.
Myo Minn Oo, Samantha Moore, Suzanne Gibbons, Wendy Adhiambo, Peter Muthoga, Naomi Siele, Maureen Akolo, Henok Gebrebrhan, Aida Sivro, Blake T. Ball, Robert R. Lorway, Alberto Severini, Joshua Kimani, Lyle R. McKinnon
Cancer Med. 2023 Jun; 12(12): 13745–13757. Published online 2023 May 4. doi: 10.1002/cam4.6008
PMCID:
PMC10315852
6.
Liangzi Cao, Hao Li, Xiaofang Liu, Yubang Wang, Bowen Zheng, Chengzhong Xing, Naijin Zhang, Jingwei Liu
BMC Cancer. 2023; 23: 526. Published online 2023 Jun 8. doi: 10.1186/s12885-023-11007-w
PMCID:
PMC10251597
7.
Buket Baddal, Makbule Naz Oktay, Aysegul Bostanci, Mufit Cemal Yenen
BMC Womens Health. 2023; 23: 297. Published online 2023 Jun 3. doi: 10.1186/s12905-023-02451-8
PMCID:
PMC10239278
8.
Feixue Wei, Marc T Goodman, Ningshao Xia, Jun Zhang, Anna R Giuliano, Gypsyamber D’Souza, Nancy A Hessol, Maarten F Schim van der Loeff, Jianghong Dai, Karin Neukam, Alexandra de Pokomandy, I Mary Poynten, Ronald B Geskus, Joaquin Burgos, Isabelle Etienney, Anna-Barbara Moscicki, Maria Gabriella Donà, Maura L Gillison, Alan G Nyitray, Rebecca G Nowak, Evy Yunihastuti, Huachun Zou, Carmen Hidalgo-Tenorio, Nittaya Phanuphak, Jean-Michel Molina, Alice M Schofield, Stephen Kerr, Song Fan, Yong Lu, Jason J Ong, Admire T Chikandiwa, Sirinya Teeraananchai, Nicola Squillace, Dorothy J Wiley, Joel M Palefsky, Damien Georges, Catharina J Alberts, Gary M Clifford
Clin Infect Dis. 2023 Feb 1; 76(3): e692–e701. Published online 2022 Jul 23. doi: 10.1093/cid/ciac581
PMCID:
PMC10226739
9.
Yuanfan Ye, Kevin J. Maroney, Howard W. Wiener, Olga A. Mamaeva, Anna D. Junkins, Greer A. Burkholder, Staci L. Sudenga, Mohd Khushman, Sameer Al Diffalha, Anju Bansal, Sadeep Shrestha
Ann Med. 2023; 55(1): 2199366. Published online 2023 May 13. doi: 10.1080/07853890.2023.2199366
PMCID:
PMC10184583
10.
Montserrat Torres, Ana Silva-Klug, Elena Ferrer, Maria Saumoy, Loris Trenti, Sara Tous, Ana Esteban, Nuria Baixeras, Isabel Catala, August Vidal, Ignacio G Bravo, Daniel Podzamczer, Silvia de Sanjose
Sex Transm Infect. 2023 May; 99(3): 187–190. Published online 2022 May 11. doi: 10.1136/sextrans-2021-055303
PMCID:
PMC10176368
11.
Feixue Wei, Ningshao Xia, Rebeca Ocampo, Marc T Goodman, Nancy A Hessol, Beatriz Grinsztejn, Ana P Ortiz, Fanghui Zhao, Erna M Kojic, Rupert Kaul, Isabelle Heard, Imran O Morhason-Bello, Anna-Barbara Moscicki, Alexandra de Pokomandy, Joel M Palefsky, Luana L S Rodrigues, Racheal S Dube Mandishora, Reshmie A Ramautarsing, Silvia Franceschi, Sheela V Godbole, Fernanda K Tso, Lynette J Menezes, Chunqing Lin, Gary M Clifford
J Infect Dis. 2023 Feb 15; 227(4): 488–497. Published online 2022 Mar 23. doi: 10.1093/infdis/jiac108
PMCID:
PMC10152502
12.
Laura C. Gunder, Hillary R. Johnson, Evan Yao, Tyra H. Moyer, Heather A. Green, Nathan Sherer, Wei Zhang, Evie H. Carchman
Viruses. 2023 Apr; 15(4): 1013. Published online 2023 Apr 20. doi: 10.3390/v15041013
PMCID:
PMC10146494
13.
Schifra Uwamungu, Bethelehem Nigussie, Claude Mambo Muvunyi, Bengt Hasséus, Maria Andersson, Daniel Giglio
Viruses. 2023 Apr; 15(4): 1005. Published online 2023 Apr 19. doi: 10.3390/v15041005
PMCID:
PMC10145982
14.
Shengnan Ren, Dingquan Yang, Yongli Dong, Weidong Ni, Meiqi Wang, Lei Xing, Tong Liu, Wenjia Hou, Weixuan Sun, Haolong Zhang, Zhentao Yu, Yi Liu, Jingrui Cao, Hongbo Yan, Ye Feng, Xuedong Fang, Quan Wang, Fangfang Chen
Cell Oncol (Dordr) 2023; 46(2): 357–373. Published online 2023 Jan 3. doi: 10.1007/s13402-022-00754-w
PMCID:
PMC10060357
15.
Carmen María García-Martínez, Inmaculada Calle-Gómez, Javier López-Hidalgo, Patricia Gómez-Ronquillo, Mohamed Omar-Mohamed Balgahata, Carmen Hidalgo-Tenorio
Int J Mol Sci. 2023 Mar; 24(6): 5642. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.3390/ijms24065642
PMCID:
PMC10056681
16.
Yan Wang, Lili Du, Jiexian Jing, Xianwen Zhao, Xing Wang, Shenghuai Hou
BMC Cancer. 2023; 23: 260. Published online 2023 Mar 20. doi: 10.1186/s12885-023-10617-8
PMCID:
PMC10029294
17.
Georges Azzi, Mehrad Tavallai, Vasily N Aushev, Allyson Koyen Malashevich, Gregory P Botta, Mohamedtaki A Tejani, Diana Hanna, Shifra Krinshpun, Meenakshi Malhotra, Adham Jurdi, Alexey Aleshin, Pashtoon M Kasi
Oncologist. 2023 Mar; 28(3): 220–229. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.1093/oncolo/oyac249
PMCID:
PMC10020810
18.
Yigang Wang, Jinyan Wang, Jianchao Gao, Mei Ding, Hua Li
BMC Gastroenterol. 2023; 23: 33. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.1186/s12876-022-02625-y
PMCID:
PMC9906885
19.
Ran Wang, Zhikang Chen, Yi Zhang, Shihan Xiao, Wuming Zhang, Xianqin Hu, Qun Xiao, Qing Liu, Xiangyu Wang
J Cell Mol Med. 2023 Feb; 27(3): 392–402. Published online 2023 Jan 17. doi: 10.1111/jcmm.17660
PMCID:
PMC9889621
20.
Min Jin, Fengke Lu, Xi Li, Wei Zhou, Sihui Li, Yanting Jiang, Huiling Wu, Jian Wang
J Clin Lab Anal. 2023 Jan; 37(1): e24806. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.1002/jcla.24806
PMCID:
PMC9833971

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center