U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Patrick H.D. Petersen, Joanna Lopacinska-Jørgensen, Claus K. Høgdall, Estrid V. Høgdall
Mol Biol Rep. 2023; 50(12): 10235–10247. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.1007/s11033-023-08795-6
PMCID:
PMC10676310
2.
Michelle Shen, Shiqin Liu, Angus Toland, En-Chi Hsu, Alifiani B. Hartono, Busola R. Alabi, Merve Aslan, Holly M. Nguyen, Conner J. Sessions, Rosalie Nolley, Chanjuan Shi, Jiaoti Huang, James D. Brooks, Eva Corey, Tanya Stoyanova
Br J Cancer. 2023 Nov 23; 129(11): 1818–1828. Published online 2023 Oct 5. doi: 10.1038/s41416-023-02448-y
PMCID:
PMC10667239
3.
Tomoyuki Satake, Shunsuke Kondo, Noriko Tanabe, Takaaki Mizuno, Yuki Katsuya, Jun Sato, Takafumi Koyama, Tatsuya Yoshida, Makoto Hirata, Noboru Yamamoto
Cancer Res Commun. 2023 Nov; 3(11): 2302–2311. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.1158/2767-9764.CRC-23-0018
PMCID:
PMC10644847
4.
Masashi Oshima, Ken-ichi Takayama, Yuta Yamada, Naoki Kimura, Haruki Kume, Tetsuya Fujimura, Satoshi Inoue
Sci Rep. 2023; 13: 19602. Published online 2023 Nov 10. doi: 10.1038/s41598-023-46651-6
PMCID:
PMC10638319
5.
Oliver Sartor, Albert Jang, Elisa Ledet
Oncologist. 2023 Nov; 28(11): e1127–e1128. Published online 2023 Aug 17. doi: 10.1093/oncolo/oyad240
PMCID:
PMC10628588
6.
Dora Nagy, Jörg Ellinger, Manuel Ritter, Natalie Pelusi, Glen Kristiansen
Virchows Arch. 2023; 483(4): 535–539. Published online 2023 May 15. doi: 10.1007/s00428-023-03557-y
PMCID:
PMC10611610
7.
Dada Oluwaseyi Temilola, Martha Wium, Juliano Paccez, Azola Samkele Salukazana, Solomon O. Rotimi, Hasan H. Otu, Giuseppina M. Carbone, Lisa Kaestner, Stefano Cacciatore, Luiz Fernando Zerbini
Genes (Basel) 2023 Oct; 14(10): 1884. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.3390/genes14101884
PMCID:
PMC10606409
8.
Mingjian Shi, John P. Shelley, Kerry R. Schaffer, Jeffrey J. Tosoian, Minoo Bagheri, John S. Witte, Linda Kachuri, Jonathan D. Mosley
eBioMedicine. 2023 Nov; 97: 104838. Published online 2023 Oct 20. doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104838
PMCID:
PMC10597757
9.
Pilar Mur, Julen Viana-Errasti, Sandra García-Mulero, Lorena Magraner-Pardo, Inés G. Muñoz, Tirso Pons, Gabriel Capellá, Marta Pineda, Lidia Feliubadaló, Laura Valle
Genome Med. 2023; 15: 85. Published online 2023 Oct 17. doi: 10.1186/s13073-023-01234-y
PMCID:
PMC10580551
10.
Suwei Lan, Zhengmao Zhang, Qing Li
Medicine (Baltimore) 2023 Oct 6; 102(40): e35406. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.1097/MD.0000000000035406
PMCID:
PMC10553041
11.
Yanmei Lei, Xiaochen Fei, Yue Ding, Jianhui Zhang, Guihua Zhang, Liang Dong, Jia Song, Ying Zhuo, Wei Xue, Peng Zhang, Chaoyong Yang
Sci Adv. 2023 Oct 6; 9(40): eadi1556. Published online 2023 Oct 4. doi: 10.1126/sciadv.adi1556
PMCID:
PMC10550235
12.
Sandy Figiel, Wencheng Yin, Dimitrios Doultsinos, Andrew Erickson, Ninu Poulose, Reema Singh, Anette Magnussen, Thineskrishna Anbarasan, Renuka Teague, Mengxiao He, Joakim Lundeberg, Massimo Loda, Clare Verrill, Richard Colling, Pelvender S. Gill, Richard J. Bryant, Freddie C. Hamdy, Dan J. Woodcock, Ian G. Mills, Olivier Cussenot, Alastair D. Lamb
Mol Cancer. 2023; 22: 162. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.1186/s12943-023-01863-2
PMCID:
PMC10546768
13.
Xiaoquan Zhu, Chao Chen, Dong Wei, Yong Xu, Siying Liang, Wenlong Jia, Jian Li, Yanchun Qu, Jianpo Zhai, Yaoguang Zhang, Pengjie Wu, Qiang Hao, Linlin Zhang, Wei Zhang, Xinyu Yang, Lin Pan, Ruomei Qi, Yao Li, Feiliang Wang, Rui Yi, Ze Yang, Jianye Wang, Yanyang Zhao
eLife. 2023; 12: e81258. Published online 2023 Sep 5. doi: 10.7554/eLife.81258
PMCID:
PMC10513481
14.
Kamla Kant Shukla, Gautam Ram Choudhary, Shrimanjunath Sankanagoudar, Sanjeev Sanjeev, Jeevan Ram Vishnoi, Puneet Pareek, Kiran Kumar Pilla, Sachchida N. Pandey, Praveen Sharma
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(6): 2105–2119. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.6.2105
PMCID:
PMC10505899
15.
Shristi Biswas, Swati Manekar, Sonal Rajiv Bakshi
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(6): 2129–2133. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.6.2129
PMCID:
PMC10505862
16.
Lijie He, Pu Li, Heping Zhang
Sci Rep. 2023; 13: 15336. Published online 2023 Sep 15. doi: 10.1038/s41598-023-42023-2
PMCID:
PMC10504355
17.
Yanbo Chen, Hui Xu, Huan Xu, Chong Liu, Ming Zhan, Zhong Wang, Meng Gu, Qi Chen, Bin Xu
Int J Biol Sci. 2023; 19(13): 4242–4258. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.7150/ijbs.85739
PMCID:
PMC10496513
18.
Linfeng Chen, Qiming Tang, Keying Zhang, Qianyang Huang, Yun Ding, Bo Jin, Szumam Liu, KuoYuan Hwa, C. James Chou, Yani Zhang, Sheeno Thyparambil, Weili Liao, Zhi Han, Richard Mortensen, James Schilling, Zhen Li, Robert Heaton, Lu Tian, Harvey J. Cohen, Karl G. Sylvester, Rebecca C. Arent, Xinyang Zhao, Doff B. McElhinney, Yumei Wu, Wenpei Bai, Xuefeng B. Ling
BMC Cancer. 2023; 23: 844. Published online 2023 Sep 8. doi: 10.1186/s12885-023-11192-8
PMCID:
PMC10492322
19.
Abhijit Das, Sandeep R. Mathur, Sunesh Kumar, Neerja Bhatla
Sultan Qaboos Univ Med J. 2023 Aug; 23(3): 303–310. Published online 2023 Aug 28. doi: 10.18295/squmj.12.2022.066
PMCID:
PMC10467544
20.
Muhammad Choudhry, Yaser Gamallat, Sunita Ghosh, Tarek A. Bismar
Int J Mol Sci. 2023 Aug; 24(16): 12961. Published online 2023 Aug 19. doi: 10.3390/ijms241612961
PMCID:
PMC10455462

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center