U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 13

1.
Meiru Chen, Jinghan Ma, Xiaoli Xie, Miao Su, Dongqiang Zhao
Cancer Sci. 2024 May; 115(5): 1665–1679. Published online 2024 Mar 12. doi: 10.1111/cas.16143
PMCID:
PMC11093185
2.
Mina Komuta
Clin Mol Hepatol. 2022 Jul; 28(3): 396–407. Published online 2022 Jan 14. doi: 10.3350/cmh.2021.0287
PMCID:
PMC9293614
3.
Karthikeyan Murugesan, Radwa Sharaf, Meagan Montesion, Jay A. Moore, James Pao, Dean C. Pavlick, Garrett M. Frampton, Vivek A. Upadhyay, Brian M. Alexander, Vincent A. Miller, Milind M. Javle, Tanios S. Bekaii Saab, Lee A. Albacker, Jeffrey S. Ross, Siraj M. Ali
JCO Precis Oncol. 2021 Aug; 5: PO.20.00397. Published online 2021 Aug 19. doi: 10.1200/PO.20.00397
PMCID:
PMC8384404
4.
Min Zhu, Lin Li, Tianshi Lu, Hyesun Yoo, Ji Zhu, Purva Gopal, Sam C. Wang, Matthew R. Porempka, Nicole E. Rich, Sofia Kagan, Mobolaji Odewole, Veronica Renteria, Akbar K. Waljee, Tao Wang, Amit G. Singal, Adam C. Yopp, Hao Zhu
Hepatology.
Published in final edited form as: Hepatology. 2020 Sep; 72(3): 1085–1101. Published online 2020 Sep 2. doi: 10.1002/hep.31096
PMCID:
PMC7332388
5.
Matthias Van Haele, Iván M. Moya, Ruçhan Karaman, Guy Rens, Janne Snoeck, Olivier Govaere, Frederik Nevens, Chris Verslype, Baki Topal, Diethard Monbaliu, Georg Halder, Tania Roskams
Int J Mol Sci. 2019 Feb; 20(3): 638. Published online 2019 Feb 1. doi: 10.3390/ijms20030638
PMCID:
PMC6386931
6.
JINYOUNG JEON, LEE-SO MAENG, YOON JIN BAE, EUI-JIN LEE, YOUNG CHUL YOON, NARA YOON
Cancer Genomics Proteomics. 2018 Jul-Aug; 15(4): 291–298. Published online 2018 Jul 5. doi: 10.21873/cgp.20087
PMCID:
PMC6070708
7.
Yasuo Imai, Hideaki Oda, Masami Arai, Seiichiro Shimizu, Yoko Nakatsuru, Tohru Inoue, Takatoshi Ishikawa
Jpn J Cancer Res. 1996 Oct; 87(10): 1056–1062. doi: 10.1111/j.1349-7006.1996.tb03110.x
PMCID:
PMC5921002
8.
Ming-Chun Ma, Yi-Ju Chen, Tai-Jan Chiu, Jui Lan, Chien-Ting Liu, Yi-Ching Chen, Hsin-Ho Tien, Yen-Yang Chen
BMC Cancer. 2018; 18: 227. Published online 2018 Feb 27. doi: 10.1186/s12885-018-4146-7
PMCID:
PMC5830052
9.
KyuHo Lee, Kyoung-Bun Lee, Hae Yoen Jung, Nam-Joon Yi, Kwang-Woong Lee, Kyung-Suk Suh, Ja-June Jang
BMC Cancer. 2017; 17: 441. Published online 2017 Jun 23. doi: 10.1186/s12885-017-3431-1
PMCID:
PMC5481924
10.
Soo Jeong Nam, Hyun Yang Yeo, Hee Jin Chang, Bo Hyun Kim, Eun Kyung Hong, Joong-Won Park
Cancer Res Treat. 2016 Oct; 48(4): 1229–1242. Published online 2016 Mar 30. doi: 10.4143/crt.2015.500
PMCID:
PMC5080828
11.
Xueqing Chen, Shan Li, Lei He, Xiaoyun Wang, Pei Liang, Wenjun Chen, Meng Bian, Mengyu Ren, Jinsi Lin, Chi Liang, Jin Xu, Zhongdao Wu, Xuerong Li, Yan Huang, Xinbing Yu
PLoS Negl Trop Dis. 2013 Dec; 7(12): e2606. Published online 2013 Dec 19. doi: 10.1371/journal.pntd.0002606
PMCID:
PMC3868641
12.
Yuan Shi, Xiaxing Deng, Qian Zhan, Baiyong Shen, Xiaolong Jin, Zhecheng Zhu, Hao Chen, Hongwei Li, Chenghong Peng
J Gastrointest Surg. 2013; 17(9): 1584–1591. Published online 2013 Jul 19. doi: 10.1007/s11605-013-2182-9
PMCID:
PMC3753471
13.
Seiichi Yoshikawa, Yoh Zen, Takahiko Fujii, Yasunori Sato, Tetsuo Ohta, Yutaka Aoyagi, Yasuni Nakanuma
World J Gastroenterol. 2009 Oct 21; 15(39): 4896–4906. Published online 2009 Oct 21. doi: 10.3748/wjg.15.4896
PMCID:
PMC2764966

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center