U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 59

1.
Ru-Lai Yang, Gu-Ling Qian, Ding-Wen Wu, Jing-Kun Miao, Xue Yang, Ben-Qing Wu, Ya-Qiong Yan, Hai-Bo Li, Xin-Mei Mao, Jun He, Huan Shen, Hui Zou, Shu-Yuan Xue, Xiao-Ze Li, Ting-Ting Niu, Rui Xiao, Zheng-Yan Zhao
World J Pediatr. 2023; 19(7): 663–673. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1007/s12519-022-00670-x
PMCID:
PMC10258179
2.
Divya Saro Varghese, Deepu Oommen, Anne John, Bassam R. Ali
Lipids Health Dis. 2023; 22: 69. Published online 2023 May 29. doi: 10.1186/s12944-023-01835-x
PMCID:
PMC10226256
3.
Qin Zhang, Qianqian Ouyang, Jingjing Xiang, Hong Li, Haitao Lv, Yu An
Genes (Basel) 2023 Mar; 14(3): 552. Published online 2023 Feb 22. doi: 10.3390/genes14030552
PMCID:
PMC10048406
4.
Allison Tam, Noura Salem AlDhaheri, Krupa Mysore, Mary Elizabeth Tessier, John Goss, Luis A. Fernandez, Anthony M. D'Alessandro, Jessica Scott Schwoerer, Gregory M. Rice, Sarah H. Elsea, Fernando Scaglia
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2019 Jun; 179(6): 1015–1019. Published online 2019 Mar 12. doi: 10.1002/ajmg.a.61104
PMCID:
PMC9873405
5.
Weilin Zeng, Ling Sun, Zheng Xiang, Na Li, Jie Zhang, Yongshu He, Qing Li, Fang Yang, Jingling Song, James Morris, Benjamin M. Rosenthal, Le Sun, Huaie Liu, Zhaoqing Yang
Vet Parasitol.
Published in final edited form as: Vet Parasitol. 2018 Mar 15; 252: 89–94. Published online 2018 Feb 2. doi: 10.1016/j.vetpar.2018.01.024
PMCID:
PMC9650612
6.
Ling Yuan, Yi Yang, Xia Li, Xin Zhou, Yu-Hua Du, Wen-Jing Liu, Lei Zhang, Lei Yu, Ting-Ting Ma, Jia-Xin Li, Yan Chen, Yi Nan
World J Gastroenterol. 2022 Jun 14; 28(22): 2437–2456. Published online 2022 Jun 14. doi: 10.3748/wjg.v28.i22.2437
PMCID:
PMC9258276
7.
Yingzhe Cheng, Yuanjing Li, Xiaoyan Liang, Pin Wang, Wenxin Fa, Cuicui Liu, Yongxiang Wang, Keke Liu, Nan Wang, Yifeng Du
Clin Interv Aging. 2022; 17: 185–194. Published online 2022 Feb 24. doi: 10.2147/CIA.S345784
PMCID:
PMC8884707
8.
Shuiyan Wu, Weixi Li, Zhenjiang Bai, Saihu Huang, Daoping Yang, Hongmei Chen, Ying Li, Ying Liu, Haitao Lv
BMC Pediatr. 2022; 22: 74. Published online 2022 Feb 2. doi: 10.1186/s12887-022-03138-z
PMCID:
PMC8808961
9.
Xiaodan Mao, Huifang Lei, Tianjin Yi, Pingping Su, Shuting Tang, Yao Tong, Binhua Dong, Guanyu Ruan, Alexander Mustea, Jalid Sehouli, Pengming Sun
J Exp Clin Cancer Res. 2022; 41: 28. Published online 2022 Jan 19. doi: 10.1186/s13046-021-02211-2
PMCID:
PMC8767755
10.
Santhasiri Orrapin, Sittiruk Roytrakul, Narumon Phaonakrop, Siriwan Thaisakun, Khajornsak Tragoolpua, Amornrat Intorasoot, Suzanne McGill, Richard Burchmore, Sorasak Intorasoot
Molecules. 2021 Nov; 26(22): 7011. Published online 2021 Nov 20. doi: 10.3390/molecules26227011
PMCID:
PMC8618071
11.
Caterina Peggion, Maria Lina Massimino, Raphael Severino Bonadio, Federica Lia, Raffaele Lopreiato, Stefano Cagnin, Tito Calì, Alessandro Bertoli
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(21): 11853. Published online 2021 Nov 1. doi: 10.3390/ijms222111853
PMCID:
PMC8584823
12.
Matthias Elstner, Konrad Olszewski, Holger Prokisch, Thomas Klopstock, Marta Murgia
Int J Mol Sci. 2021 Oct; 22(20): 11080. Published online 2021 Oct 14. doi: 10.3390/ijms222011080
PMCID:
PMC8537949
13.
Elena Ignatieva, Natalia Smolina, Anna Kostareva, Renata Dmitrieva
Int J Mol Sci. 2021 Jul; 22(14): 7349. Published online 2021 Jul 8. doi: 10.3390/ijms22147349
PMCID:
PMC8307986
14.
Jack Cheng, Hsin-Ping Liu, Wei-Yong Lin, Fuu-Jen Tsai
Sci Rep. 2021; 11: 13704. Published online 2021 Jul 1. doi: 10.1038/s41598-021-93085-z
PMCID:
PMC8249453
15.
Javier Ramón, Ferran Vila-Julià, David Molina-Granada, Miguel Molina-Berenguer, Maria Jesús Melià, Elena García-Arumí, Javier Torres-Torronteras, Yolanda Cámara, Ramon Martí
Int J Mol Sci. 2021 Jun; 22(12): 6447. Published online 2021 Jun 16. doi: 10.3390/ijms22126447
PMCID:
PMC8234938
16.
Marie Hagman, Bjørn Fristrup, Rémi Michelin, Peter Krustrup, Muhammad Asghar
Sci Rep. 2021; 11: 11733. Published online 2021 Jun 3. doi: 10.1038/s41598-021-91255-7
PMCID:
PMC8175448
17.
Rebeka Popovic, Ivana Celardo, Yizhou Yu, Ana C. Costa, Samantha H. Y. Loh, L. Miguel Martins
Int J Mol Sci. 2021 May; 22(9): 4598. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.3390/ijms22094598
PMCID:
PMC8124185
18.
Rola El Sayed, Yolla Haibe, Ghid Amhaz, Youssef Bouferraa, Ali Shamseddine
Int J Mol Sci. 2021 Feb; 22(4): 2142. Published online 2021 Feb 21. doi: 10.3390/ijms22042142
PMCID:
PMC7927105
19.
Jing Sun, Todd T Brown, Weiqun Tong, David Samuels, Phyllis Tien, Brahim Aissani, Bradley Aouizerat, Maria Villacres, Mark H Kuniholm, Deborah Gustafson, Katherine Michel, Mardge Cohen, Michael Schneider, Adaora A Adimora, Mohammed K Ali, Hector Bolivar, Todd Hulgan
Clin Infect Dis. 2020 Oct 15; 71(8): e218–e225. Published online 2020 Jan 12. doi: 10.1093/cid/ciaa026
PMCID:
PMC7755007
20.
Tyler J. Achatz, Stephen S. Curran, Kaylyn F. Patitucci, Alan Fecchio, Vasyl V. Tkach
J Parasitol. 2019 Oct; 105(5): 704–717. Published online 2019 Oct 4. doi: 10.1645/19-61
PMCID:
PMC7584121

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center