U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Emil Krupa, Zuzana Krupová, Eliška Žáková, Jiří Bauer, Nina Moravčíková, Irena Vrtková
Genes (Basel) 2023 Nov; 14(11): 2003. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.3390/genes14112003
PMCID:
PMC10671126
2.
Huang Liu, Zhenhui Zhang, Yong Gao, Hai Lin, Zhiyong Zhu, Houbin Zheng, Wenjing Ye, Zefang Luo, Zhaohui Qing, Xiaolan Xiao, Lei Hu, Yu Zhou, Xinzong Zhang
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1266730. Published online 2023 Nov 1. doi: 10.3389/fendo.2023.1266730
PMCID:
PMC10650597
3.
Jinyuan Wang, Shun Zhang, Linlin Hu, Yan Wang, Ke Liu, Jianghua Le, Yongpeng Tan, Tianlong Li, Haoxuan Xue, Yanhong Wei, Ou Zhong, Junhui He, Dan Zi, Xin Lei, Renhe Deng, Yafei Luo, Masong Tang, Mingxuan Su, Yichang Cao, Qingyou Liu, Zhihan Tang, Xiaocan Lei
Cell Death Dis. 2023 Nov; 14(11): 723. Published online 2023 Nov 7. doi: 10.1038/s41419-023-06162-8
PMCID:
PMC10630350
4.
Qian Dou, HongEn Xu, LiYing Ma, Li Tan, WenXue Tang
BMC Med Genomics. 2023; 16: 271. Published online 2023 Oct 30. doi: 10.1186/s12920-023-01712-7
PMCID:
PMC10614405
5.
Luísa Martins Sensato Azevedo, Natália Regina Cesaretto, Jader de Oliveira, Amanda Ravazi, Yago Visinho dos Reis, Samanta Cristina Antoniassi Fernandes Tadini, Isabella da Silva Masarin, Kelly Cristine Borsatto, Cleber Galvão, João Aristeu da Rosa, Maria Tercília Vilela de Azeredo-Oliveira, Kaio Cesar Chaboli Alevi
Parasit Vectors. 2023; 16: 390. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1186/s13071-023-06006-6
PMCID:
PMC10604409
6.
Koui Bbs, Abouna Ad, Toukilnan Djiwa, Traore B, Kouyate M, Kouame Ke, Aman Na
BMC Womens Health. 2023; 23: 549. Published online 2023 Oct 24. doi: 10.1186/s12905-023-02698-1
PMCID:
PMC10594775
7.
Yini Zhang, Jianan Tang, Xuemei Wang, Yisi Sun, Tianying Yang, Xiaorong Shen, Xinyue Yang, Huijuan Shi, Xiaoxi Sun, Aijie Xin
Reprod Biol Endocrinol. 2023; 21: 82. Published online 2023 Sep 4. doi: 10.1186/s12958-023-01130-5
PMCID:
PMC10476415
8.
Ulrik Kristoffer Stoltze, Mathis Hildonen, Thomas Van Overeem Hansen, Jon Foss-Skiftesvik, Anna Byrjalsen, Malene Lundsgaard, Laura Pignata, Karen Grønskov, Zeynep Tumer, Kjeld Schmiegelow, Jesper Sune Brok, Karin A W Wadt
J Med Genet. 2023 Sep; 60(9): 842–849. Published online 2023 Apr 5. doi: 10.1136/jmg-2022-108982
PMCID:
PMC10447365
9.
Nguyen Dac Nguyen, Minh Tam Le, Hong Nhan Thi Dang, Trung Van Nguyen, Quoc Huy Vu Nguyen, Thanh Ngoc Cao
J Int Med Res. 2023 Aug; 51(8): 03000605231188655. Published online 2023 Aug 12. doi: 10.1177/03000605231188655
PMCID:
PMC10423449
10.
Qingfang Li, Yimiao Sang, Qingqing Chen, Bingru Ye, Xiaoqian Zhou, Yimin Zhu
J Ovarian Res. 2023; 16: 154. Published online 2023 Aug 3. doi: 10.1186/s13048-023-01223-0
PMCID:
PMC10398987
11.
Shi-Ming Xie, Jia-Xuan Lai, Chu-Qiao Liu, Xi-Xing Zhang, Yong-Miao Lin, Qi-Wen Lan, De-Yao Hong, Xiao-Chuan Chen, Jing-Da Qiao, Yu-Ling Mao
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1165825. Published online 2023 Jul 10. doi: 10.3389/fendo.2023.1165825
PMCID:
PMC10390308
12.
Alain Martoriati, Caroline Molinaro, Guillaume Marchand, Ingrid Fliniaux, Matthieu Marin, Jean-François Bodart, Yoshiko Takeda-Uchimura, Tony Lefebvre, Vanessa Dehennaut, Katia Cailliau
J Biol Chem. 2023 Aug; 299(8): 104950. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1016/j.jbc.2023.104950
PMCID:
PMC10366548
13.
Bryce A. Mendelsohn, Daniah T. Beleford, Aya Abu-El-Haija, Norah S. Alsaleh, Zuhair Rahbeeni, Pierre-Marie Martin, Shannon Rego, Alyssa Huang, Gina Capodanno, Joseph T. Shieh, Jessica Van Ziffle, Neil Risch, Fowzan S. Alkuraya, Anne M. Slavotinek
Am J Med Genet A.
Published in final edited form as: Am J Med Genet A. 2020 Mar; 182(3): 513–520. Published online 2019 Dec 27. doi: 10.1002/ajmg.a.61450
PMCID:
PMC10335815
14.
Mohan Liu, Siyu Dai, Jiying Zhang, Yihong Yang, Ying Shen, Hongqian Liu, Yanting Yang, Chuan Jiang, Erpo Tian
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1155639. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.3389/fendo.2023.1155639
PMCID:
PMC10326514
15.
Fei Huang, Jun Zeng, Dan Liu, Jing Zhang, Boluo Liang, Jingping Gao, Rong Yan, Xiaobo Shi, Jianlin Chen, Wanjuan Song, Hua-Lin Huang
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1122004. Published online 2023 Jun 22. doi: 10.3389/fendo.2023.1122004
PMCID:
PMC10324608
16.
Chaoshuang Ye, Pei Chen, Bingning Xu, Yang Jin, Yongchao Pan, Tianyu Wu, Yongjiang Du, Jingxia Mao, Ruijin Wu
Eur J Med Res. 2023; 28: 209. Published online 2023 Jul 1. doi: 10.1186/s40001-023-01180-w
PMCID:
PMC10314411
17.
Yidong Chen, Xixi Liu, Li Zhang, Feiyin Zhu, Liying Yan, Wenhao Tang, Zhe Zhang, Qiang Liu, Hui Jiang, Jie Qiao
Adv Sci (Weinh) 2023 Jun; 10(17): 2206852. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.1002/advs.202206852
PMCID:
PMC10265083
18.
Weijie Wang, Jing Guo, Juanzi Shi, Qun Li, Biaobang Chen, Zhiqi Pan, Ronggui Qu, Jing Fu, Rong Shi, Xia Xue, Jian Mu, Zhihua Zhang, Tianyu Wu, Wenjing Wang, Lin Zhao, Qiaoli Li, Lin He, Xiaoxi Sun, Qing Sang, Ge Lin, Lei Wang
EMBO Mol Med. 2023 Jun; 15(6): e17177. Published online 2023 Apr 13. doi: 10.15252/emmm.202217177
PMCID:
PMC10245037
19.
Juan Hua, Lan Guo, Yao Yao, Wen Hu, Yang-Yang Wan, Bo Xu
Asian J Androl. 2023 May-Jun; 25(3): 398–403. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.4103/aja202269
PMCID:
PMC10226492
20.
Sobia Dil, Asad Khan, Ahsanullah Unar, Meng-Lei Yang, Imtiaz Ali, Aurang Zeb, Huan Zhang, Jian-Teng Zhou, Muhammad Zubair, Khalid Khan, Shun Bai, Qing-Hua Shi
Asian J Androl. 2023 May-Jun; 25(3): 350–355. Published online 2022 Oct 28. doi: 10.4103/aja202274
PMCID:
PMC10226489

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center