U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 160

1.
Ziyan Shi, Miao Yu, Tingchao Guo, Yu Sui, Zhiying Tian, Xiang Ni, Xinren Chen, Miao Jiang, Jingyi Jiang, Yongping Lu, Meina Lin
Front Endocrinol (Lausanne) 2024; 15: 1293368. Published online 2024 Feb 16. doi: 10.3389/fendo.2024.1293368
PMCID:
PMC10916303
2.
Bahareh Maleki, Parastoo Modarres, Peyman Salehi, Sadeq Vallian
Sci Rep. 2023; 13: 21873. Published online 2023 Dec 10. doi: 10.1038/s41598-023-49155-5
PMCID:
PMC10710998
3.
Emma B Johannsen, Anne Skakkebæk, Joanna M Kalucka, Jens Fedder, Claus H Gravholt, Jesper Just
Hum Reprod. 2023 Dec; 38(12): 2339–2349. Published online 2023 Oct 31. doi: 10.1093/humrep/dead224
PMCID:
PMC10694403
4.
Shuang Liu, Yan-chao Bian, Wan-lun Wang, Tong-Jia Liu, Ting Zhang, Yue Chang, Rui Xiao, Chuan-ling Zhang
Sci Rep. 2023; 13: 18435. Published online 2023 Oct 27. doi: 10.1038/s41598-023-45620-3
PMCID:
PMC10611713
5.
Qizhen Tang, Quanxin Su, Letian Wei, Kenan Wang, Tao Jiang
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1108616. Published online 2023 Oct 3. doi: 10.3389/fendo.2023.1108616
PMCID:
PMC10579891
6.
Jingping Li, Huimei Zheng, Jiaru Hou, Jianhua Chen, Fengbin Zhang, Xiaohang Yang, Fan Jin, Yongmei Xi
J Clin Invest. 2023 Oct 16; 133(20): e171541. Published online 2023 Oct 16. doi: 10.1172/JCI171541
PMCID:
PMC10575721
7.
Shengjie Zeng, Liuxun Chen, Xvdong Liu, Haibin Tang, Hao Wu, Chuan Liu
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1138386. Published online 2023 Jun 6. doi: 10.3389/fendo.2023.1138386
PMCID:
PMC10273265
8.
Kuo-Chung Lan, Hung-Jen Wang, Tzu-Jou Wang, Hsin-Jung Lin, Yung-Chiao Chang, Hong-Yo Kang
Biomed J. 2023 Apr; 46(2): 100524. Published online 2022 Mar 28. doi: 10.1016/j.bj.2022.03.009
PMCID:
PMC10267964
9.
Lingxiang Ran, Zhixiang Gao, Qiu Chen, Fengmei Cui, Xiaolong Liu, Boxin Xue
Aging (Albany NY) 2023 May 31; 15(10): 4465–4480. Published online 2023 May 24. doi: 10.18632/aging.204749
PMCID:
PMC10257997
10.
Wantao Liu, Xinan Li, Qiang Ma, Yongtong Zhu, Wenzhong Zhao, Yisheng Yang, Weiqiang Xiao, Daxiong Huang, Fengbo Cai, David Yiu Leung Chan, Shanchao Zhao, Qingjun Chu
Reprod Biol Endocrinol. 2023; 21: 53. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.1186/s12958-023-01101-w
PMCID:
PMC10250861
11.
Weiling Yu, Yang Li, Hong Chen, Yiqiang Cui, Chenghao Situ, Liping Yao, Xiangzheng Zhang, Shuai Lu, Li Liu, Laihua Li, Jie Ren, Yueshuai Guo, Zian Huo, Yu Chen, Haojie Li, Tao Jiang, Yayun Gu, Cheng Wang, Tianyu Zhu, Yan Li, Zhibin Hu, Xuejiang Guo
Mol Cell Proteomics. 2023 Jun; 22(6): 100564. Published online 2023 May 3. doi: 10.1016/j.mcpro.2023.100564
PMCID:
PMC10245119
12.
Jiarong He, Yuanqiao Zhao, Zhixian Zhou, Mingming Zhang
Front Immunol. 2023; 14: 1114870. Published online 2023 May 22. doi: 10.3389/fimmu.2023.1114870
PMCID:
PMC10239851
13.
Peng Xia, Siwei Ouyang, Rong Shen, Zhao Guo, Guokun Zhang, Xiangwen Liu, Xuguang Yang, Kun Xie, Degui Wang
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(10): 8819. Published online 2023 May 16. doi: 10.3390/ijms24108819
PMCID:
PMC10218437
14.
Junyan Zhang, Mirzo Kanoatov, Keith Jarvi, Andree Gauthier-Fisher, Sergey I. Moskovtsev, Clifford Librach, Andrei P. Drabovich
Mol Cell Proteomics. 2023 Jun; 22(6): 100556. Published online 2023 Apr 21. doi: 10.1016/j.mcpro.2023.100556
PMCID:
PMC10209038
15.
Fan Peng, Bahaerguli Muhuitijiang, Jiawei Zhou, Haoyu Liang, Yu Zhang, Ranran Zhou
Aging (Albany NY) 2023 Apr 30; 15(8): 3120–3140. Published online 2023 Apr 24. doi: 10.18632/aging.204674
PMCID:
PMC10188335
16.
Yinghong Cui, Mingqing Zhou, Quanyuan He, Zuping He
Cells. 2023 May; 12(9): 1264. Published online 2023 Apr 26. doi: 10.3390/cells12091264
PMCID:
PMC10177581
17.
Fan Dong, Ping Ping, Yi Ma, Xiang-Feng Chen
Int J Biol Sci. 2023; 19(7): 2167–2197. Published online 2023 Apr 9. doi: 10.7150/ijbs.82191
PMCID:
PMC10158017
18.
Jian Song, Yanwei Sha, Xiaojun Liu, Xuhui Zeng, Xiuling Zhao
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1159723. Published online 2023 Apr 14. doi: 10.3389/fendo.2023.1159723
PMCID:
PMC10140331
19.
Judith Morawietz, Hanna Körber, Eva-Maria Packeiser, Andreas Beineke, Sandra Goericke-Pesch
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(7): 6083. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.3390/ijms24076083
PMCID:
PMC10094104
20.
Saffet Ozturk
Cell Cycle. 2023; 22(9): 1021–1061. Published online 2023 Feb 5. doi: 10.1080/15384101.2023.2171544
PMCID:
PMC10081088

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center