U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Brendan J. Houston, Joseph Nguyen, D. Jo Merriner, Anne E. O’Connor, Alexandra M. Lopes, Liina Nagirnaja, Corinna Friedrich, Sabine Kliesch, Frank Tüttelmann, Kenneth I. Aston, Donald F. Conrad, Robin M. Hobbs, Jessica E. M. Dunleavy, Moira K. O’Bryan
Cell Death Dis. 2024 Jul; 15(7): 499. Published online 2024 Jul 12. doi: 10.1038/s41419-024-06874-5
PMCID:
PMC11245616
2.
Takahiro Kodama, Tetsuo Takehara
Semin Liver Dis. 2024 May; 44(2): 147–158. Published online 2024 Apr 18. doi: 10.1055/a-2289-2298
PMCID:
PMC11245329
3.
Jiaxun Zhang, Tie Li, Jinying Zhao, Jiapeng Chai, Lin Wang, Wenxuan Cao, Jia Liu, Fuchun Wang
Medicine (Baltimore) 2024 Jul 12; 103(28): e38823. Published online 2024 Jul 12. doi: 10.1097/MD.0000000000038823
PMCID:
PMC11245226
4.
Jialin Hu, Xue Dong, Xingyi Yao, Tongning Yi
Medicine (Baltimore) 2024 Jul 12; 103(28): e38864. Published online 2024 Jul 12. doi: 10.1097/MD.0000000000038864
PMCID:
PMC11245217
5.
Ashmita Chander, Jesse Mager
Mol Reprod Dev.
Published in final edited form as: Mol Reprod Dev. 2024 May; 91(5): e23760. doi: 10.1002/mrd.23760
PMCID:
PMC11244731
6.
M. Elena Martinez, Aldona Karaczyn, Zhaofei Wu, Christian A. Bennett, Kassey L. Matoin, Heather M. Daigle, Arturo Hernandez
Epigenetics. 2024; 19(1): 2376948. Published online 2024 Jul 11. doi: 10.1080/15592294.2024.2376948
PMCID:
PMC11244338
7.
Matteo Spaziani, Francesco Carlomagno, Chiara Tarantino, Francesco Angelini, Roberto Paparella, Luigi Tarani, Carolina Putotto, Roberto Badagliacca, Carlotta Pozza, Andrea M Isidori, Daniele Gianfrilli
J Clin Endocrinol Metab. 2024 Aug; 109(8): e1564–e1573. Published online 2024 Jan 9. doi: 10.1210/clinem/dgad730
PMCID:
PMC11244175
8.
Xiaorui Ruan, Ziye Li, Taowei Zhong, Ridan Lei, Manjun Luo, Mengting Sun, Jiabi Qin
Nutrients. 2024 Jul; 16(13): 2005. Published online 2024 Jun 24. doi: 10.3390/nu16132005
PMCID:
PMC11243286
9.
Yilin Mao, Danhong Zheng, Lin He, Jing Chen
Nutrients. 2024 Jul; 16(13): 2003. Published online 2024 Jun 24. doi: 10.3390/nu16132003
PMCID:
PMC11243274
10.
Dini Kurnia Ikliptikawati, Kei Makiyama, Masaharu Hazawa, Richard W. Wong
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7465. Published online 2024 Jul 7. doi: 10.3390/ijms25137465
PMCID:
PMC11242911
11.
Nathasha Samali Udugampolage, Svetlana Frolova, Jacopo Taurino, Alessandro Pini, Fabio Martelli, Christine Voellenkle
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7367. Published online 2024 Jul 5. doi: 10.3390/ijms25137367
PMCID:
PMC11242319
12.
Francesca Bartoli-Leonard, Amy G. Harris, Kelly Saunders, Julie Madden, Carrie Cherrington, Karen Sheehan, Mai Baquedano, Giulia Parolari, Andrew Bamber, Massimo Caputo
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7487. Published online 2024 Jul 8. doi: 10.3390/ijms25137487
PMCID:
PMC11242307
13.
Hong-Yu Qi, Zhan Zhao, Bang-Hong Wei, Zhen-Fang Li, Fu-Qing Tan, Wan-Xi Yang
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7361. Published online 2024 Jul 4. doi: 10.3390/ijms25137361
PMCID:
PMC11242087
14.
Wen-Hsin Lu, Tzu-Tung Chang, Yao-Ming Chang, Yi-Hsiang Liu, Chia-Hsuan Lin, Ching-Shu Suen, Ming-Jing Hwang, Yi-Shuian Huang
J Biomed Sci. 2024; 31: 69. Published online 2024 Jul 11. doi: 10.1186/s12929-024-01061-2
PMCID:
PMC11241979
15.
Chang Shen, Qianjie Yang, Kuangqi Chen, Huiling Ma, Xiawei Wang, Jianping Tong, Ye Shen, Hongguang Cui
Cell Commun Signal. 2024; 22: 359. Published online 2024 Jul 11. doi: 10.1186/s12964-024-01710-x
PMCID:
PMC11241923
16.
Federica Alice Maria Montanaro, Paolo Alfieri, Cristina Caciolo, Alessia Brunetti, Alessandra Airoldi, Anna de Florio, Luigi Tinella, Andrea Bosco, Stefano Vicari
Orphanet J Rare Dis. 2024; 19: 264. Published online 2024 Jul 12. doi: 10.1186/s13023-024-03272-0
PMCID:
PMC11241840
17.
Yu Wang, Jingjing Wang, Tian Xu, Shuhui Yang, Xinran Wang, Lei Zhu, Nan Li, Bo Liu, Jing Xiao, Chao Liu
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7045. Published online 2024 Jun 27. doi: 10.3390/ijms25137045
PMCID:
PMC11241644
18.
Zijuan Huang, Peishan Huang, Shihui Chen, Mengzhu Hu, Hang Yu, Haibin Guo, Muhammad Qasim Shahid, Xiangdong Liu, Jinwen Wu
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 7134. Published online 2024 Jun 28. doi: 10.3390/ijms25137134
PMCID:
PMC11241580
19.
Atsuko Noguchi, Tohru Tezuka, Hiroko Okuda, Hatasu Kobayashi, Kouji H. Harada, Takeshi Yoshida, Shinji Akioka, Keiko Wada, Aya Takeya, Risako Kabata-Murasawa, Daiki Kondo, Ken Ishikawa, Takeshi Asano, Michimasa Fujiwara, Nozomi Hishikawa, Tomoyuki Mizukami, Toshiaki Hitomi, Shohab Youssefian, Yoshihiro Nagai, Manabu Tanaka, Kaoru Eto, Hideaki Shiraishi, Fumimasa Amaya, Akio Koizumi, Tsutomu Takahashi
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 6832. Published online 2024 Jun 21. doi: 10.3390/ijms25136832
PMCID:
PMC11241565
20.
Panagiotis Malamos, Christina Papanikolaou, Maria Gavriatopoulou, Meletios A. Dimopoulos, Evangelos Terpos, Vassilis L. Souliotis
Int J Mol Sci. 2024 Jul; 25(13): 6991. Published online 2024 Jun 26. doi: 10.3390/ijms25136991
PMCID:
PMC11241508

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center