U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 411

1.
Frederik Krull, Martina Bleyer, Jana Schäfer, Bertram Brenig
PLoS One. 2024; 19(1): e0291411. Published online 2024 Jan 22. doi: 10.1371/journal.pone.0291411
PMCID:
PMC10802946
2.
Katherine Stanbury, Renata Stavinohova, Louise Pettitt, Chris Dixon, Ellen C. Schofield, Bryan Mclaughlin, Inka Pettinen, Hannes Lohi, Sally L. Ricketts, James A. Oliver, Cathryn S. Mellersh
PLoS One. 2023; 18(12): e0295851. Published online 2023 Dec 28. doi: 10.1371/journal.pone.0295851
PMCID:
PMC10754463
3.
Randa T. H. Li, Alejandro J. Roman, Alexander Sumaroka, Chloe M. Stanton, Malgorzata Swider, Alexandra V. Garafalo, Elise Heon, Ajoy Vincent, Alan F. Wright, Roly Megaw, Tomas S. Aleman, Andrew C. Browning, Baljean Dhillon, Artur V. Cideciyan
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023 Dec; 64(15): 33. Published online 2023 Dec 22. doi: 10.1167/iovs.64.15.33
PMCID:
PMC10746929
4.
Fatima Alabdulrazzaq, Talal Alanzi, Haya H. Al‐Balool, Alice Gardham, Emma Wakeling, Harry G. Leitch, Moeenaldeen AlSayed, Maha Abdulrahim, Abdulaziz Aladwani, Antonio Romito, Kapil Kampe, Sacha Ferdinandusse, Ashraf H. Aboelanine, Amira Abdullah, Amal Alwadani, Laila Bastaki, Frédéric M. Vaz, Aida M. Bertoli‐Avella, Dana Marafi
Mol Genet Genomic Med. 2023 Dec; 11(12): e2256. Published online 2023 Aug 18. doi: 10.1002/mgg3.2256
PMCID:
PMC10724518
5.
Jing Zhang, Qianyi Bao, Nan Song, Chunming Li, Jing Ma
Aging (Albany NY) 2023 Nov 30; 15(22): 12998–13009. Published online 2023 Nov 21. doi: 10.18632/aging.205215
PMCID:
PMC10713398
6.
Shuang Zhang, Qianwei Cui, Shangying Yang, Fangxia Zhang, Chunxia Li, Xiaoguang Wang, Bo Lei, Xunlun Sheng
BMC Pediatr. 2023; 23: 586. Published online 2023 Nov 22. doi: 10.1186/s12887-023-04368-5
PMCID:
PMC10664609
7.
Yinwen Li, Jieqiong Chen, Ying Zheng, Zhixuan Chen, Tao Wang, Qian Sun, Xiaoling Wan, Haiyun Liu, Xiaodong Sun
BMC Ophthalmol. 2023; 23: 393. Published online 2023 Sep 26. doi: 10.1186/s12886-023-03147-1
PMCID:
PMC10523764
8.
Nicole Macriz-Romero, Guillermo Raul Vera-Duarte, Jesus Guerrero-Becerril, Oscar Francisco Chacón-Camacho, Mirena C Astiazarán, Juan Carlos Zenteno, Enrique O. Graue-Hernandez
Int Ophthalmol. 2023; 43(10): 3659–3665. Published online 2023 Aug 5. doi: 10.1007/s10792-023-02774-3
PMCID:
PMC10504104
9.
Matthew D. Benson, Souvick Mukherjee, Aime R. Agather, Delphine Blain, Denise Cunningham, Robert Mays, Xun Sun, Tiansen Li, Robert B. Hufnagel, Brian P. Brooks, Laryssa A. Huryn, Wadih M. Zein, Catherine A. Cukras
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023 Sep; 64(12): 19. Published online 2023 Sep 11. doi: 10.1167/iovs.64.12.19
PMCID:
PMC10501488
10.
Jae-Myung Kim, Tai-Seung Nam, Seong-Min Choi, Byeong C. Kim, Seung-Han Lee
Sci Rep. 2023; 13: 14783. Published online 2023 Sep 7. doi: 10.1038/s41598-023-41924-6
PMCID:
PMC10485070
11.
Weizhuo Wang, Feiyang Li, Jing Wang, Zuimeng Liu, Meiyu Tian, Zhenhang Wang, Huirong Li, Jia Qu, Yu Chen, Ling Hou
Dis Model Mech. 2023 Aug 1; 16(8): dmm050210. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.1242/dmm.050210
PMCID:
PMC10481947
12.
Li Huang, Limei Sun, Xiaoyu Li, Songshan Li, Ting Zhang, Zhaotian Zhang, Xiaoyan Ding
Br J Ophthalmol. 2023 Aug; 107(8): 1151–1155. Published online 2022 Mar 31. doi: 10.1136/bjophthalmol-2021-320084
PMCID:
PMC10359507
13.
Prashant Chittiboina, Debjani Mandal, Alejandro Bugarini, David T. Asuzu, Dustin Mullaney, Panagiotis Mastorakos, Stefan Stoica, Reinier Alvarez, Gretchen Scott, Dragan Maric, Abdel Elkahloun, Zhengping Zhuang, Emily Y. Chew, Chunzhang Yang, Marston Linehan, Russell R. Lonser
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2023 Jun 13; 29(12): 2199–2209. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-22-3651
PMCID:
PMC10330138
14.
Yuan Wu, Wenbo Zhang, Xuyang Yao, Wenjing Song, Yawen Zhao, Yun Yuan, Wei Zhang
Ann Med. 2023; 55(1): 2226909. Published online 2023 Jun 24. doi: 10.1080/07853890.2023.2226909
PMCID:
PMC10291927
15.
Jiawei Shen, Qiuyue Wu, Jinwei You, Xiaoran Zhang, Lei Zhu, Xinyi Xia, Chunyan Xue, Xiaoyun Tian
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2023 Jun; 64(7): 18. Published online 2023 Jun 9. doi: 10.1167/iovs.64.7.18
PMCID:
PMC10259676
16.
Alessandro De Falco, Achille Iolascon, Flora Ascione, Carmelo Piscopo
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1116. Published online 2023 May 21. doi: 10.3390/genes14051116
PMCID:
PMC10218196
17.
Xin Liu, Liman Niu, Liyun Zhang, Liqiong Jiang, Kaiqing Liu, Xueping Wu, Xinhua Liu, Jiantao Wang
Mol Genet Genomic Med. 2023 May; 11(5): e2140. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.1002/mgg3.2140
PMCID:
PMC10178797
18.
Aysel Kalayci Yigin, Mustafa Tarık Alay, Serdal Uğurlu, Mehmet Seven
Am J Mens Health. 2023 May-Jun; 17(3): 15579883231165173. Published online 2023 May 2. doi: 10.1177/15579883231165173
PMCID:
PMC10159258
19.
Mauno Konu, Jonna Kulmuni, Lumi Viljakainen
Insect Mol Biol. 2023 Feb; 32(1): 11–25. Published online 2022 Sep 9. doi: 10.1111/imb.12809
PMCID:
PMC10087202
20.
Aafke Engwerda, Wilhelmina S. Kerstjens-Frederikse, Nicole Corsten-Janssen, Trijnie Dijkhuizen, Conny M. A. van Ravenswaaij-Arts
Orphanet J Rare Dis. 2023; 18: 59. Published online 2023 Mar 19. doi: 10.1186/s13023-023-02658-w
PMCID:
PMC10024851

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center