U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 12

1.
Grace Prentice, Alec Welsh, Amy Howat, Dominic Ross, Amanda Henry
Australas J Ultrasound Med. 2019 Nov; 22(4): 253–264. Published online 2019 Oct 11. doi: 10.1002/ajum.12180
PMCID:
PMC8411770
2.
Hailong Huang, Meiying Cai, Linyu Liu, Liangpu Xu, Na Lin
Int J Gen Med. 2021; 14: 1991–1997. Published online 2021 May 21. doi: 10.2147/IJGM.S311800
PMCID:
PMC8149271
3.
Yaxian Song, Jingjing Xu, Hongmiao Li, Jiong Gao, Limin Wu, Guoping He, Wen Liu, Yue Hu, Yaqin Peng, Fang Yang, Xiaohua Jiang, Jing Wang
Front Genet. 2021; 12: 626044. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.3389/fgene.2021.626044
PMCID:
PMC8047624
4.
Jing Wang, Lin Chen, Li Wang, Daishu Yin, Yang Zeng, Feng Tang, Yu Tian, Hongqian Liu
Sci Rep. 2020; 10: 10496. Published online 2020 Jun 26. doi: 10.1038/s41598-020-67501-9
PMCID:
PMC7320167
5.
Min He, Zhu Zhang, Ting Hu, Shanling Liu
Medicine (Baltimore) 2020 Jan; 99(5): e19014. Published online 2020 Jan 31. doi: 10.1097/MD.0000000000019014
PMCID:
PMC7004657
6.
Andrei Rebarber, Kenneth A Levey, Edmund Funai, Susan Monda, Michael Paidas
BMC Pregnancy Childbirth. 2004; 4: 12. Published online 2004 Jun 25. doi: 10.1186/1471-2393-4-12
PMCID:
PMC449713
7.
Shreya Goenka, K. Sahithi, Chinmayee Ratha
J Obstet Gynaecol India. 2022 Aug; 72(4): 364–368. Published online 2021 Jul 7. doi: 10.1007/s13224-021-01494-x
PMCID:
PMC9339432
8.
Mohammad Sedigh Dakkali, Arman Karimi Behnagh, Shakiba Ghasemi Assl, Atiyeh Kimiaeifar, Mohammad Radgoodarzi
J Cardiovasc Dev Dis. 2022 Feb; 9(2): 60. Published online 2022 Feb 16. doi: 10.3390/jcdd9020060
PMCID:
PMC8880279
9.
Yunyun Liu, Xiaosha Jing, Lingling Xing, Sha Liu, Jianlong Liu, Jing Cheng, Cechuan Deng, Ting Bai, Tianyu Xia, Xiang Wei, Yuan Luo, Quanfang Zhou, Qian Zhu, Hongqian Liu
Front Genet. 2021; 12: 793894. Published online 2021 Dec 23. doi: 10.3389/fgene.2021.793894
PMCID:
PMC8733646
10.
Migraci Tosun, Emel Kurtoglu Ozdes, Erdal Malatyalioglu, Erhan Yavuz, Handan Celik, Fatma Devran Bildircin, Kubilay Canga, Arif Kokcu, Gonul Ogur
J Obstet Gynaecol India. 2019 Feb; 69(1): 56–61. Published online 2018 Feb 10. doi: 10.1007/s13224-018-1094-8
PMCID:
PMC6361185
11.
Maria Daniela Renna, Paola Pisani, Francesco Conversano, Emanuele Perrone, Ernesto Casciaro, Gian Carlo Di Renzo, Marco Di Paola, Antonio Perrone, Sergio Casciaro
World J Radiol. 2013 Oct 28; 5(10): 356–371. Published online 2013 Oct 28. doi: 10.4329/wjr.v5.i10.356
PMCID:
PMC3812447
12.
Sameer Raniga, P.D. Desai, Hetal Parikh
MedGenMed. 2006; 8(1): 9. Published online 2006 Jan 11.
PMCID:
PMC1681991

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center