U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 67

1.
Tian Wang, Hao-Qi Wang, Bao Yuan, Guo-Kun Zhao, Yi-Ran Ma, Pei-Sen Zhao, Wen-Yin Xie, Fei Gao, Wei Gao, Wen-Zhi Ren
Int J Mol Sci. 2023 Feb; 24(4): 3339. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.3390/ijms24043339
PMCID:
PMC9961725
2.
Guo-Kun Zhao, Yi Zheng, Hai-Xiang Guo, Hao-Qi Wang, Zhong-Hao Ji, Tian Wang, Song Yu, Jia-Bao Zhang, Bao Yuan, Wen-Zhi Ren
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(24): 15914. Published online 2022 Dec 14. doi: 10.3390/ijms232415914
PMCID:
PMC9781503
3.
Mohammad Samadian, Seyad Ali Mousavinejad, Shahrokh Khoshsirat, Mahmood Dehghan, Guive Sharifi, Kaveh Ebrahimzadeh, Omidvar Rezaei
Asian J Neurosurg. 2020 Jan-Mar; 15(1): 210–213. Published online 2020 Feb 25. doi: 10.4103/ajns.AJNS_166_19
PMCID:
PMC7057887
4.
Claudius Luziga
Open Vet J. 2019 Apr-Jun; 9(2): 114–119. Published online 2019 Apr 12. doi: 10.4314/ovj.v9i2.4
PMCID:
PMC6626156
5.
Shousen Wang, Chenyu Ding, Deyong Xiao, Zhifeng Wu, Liangfeng Wei
Med Sci Monit. 2018; 24: 7944–7951. Published online 2018 Nov 6. doi: 10.12659/MSM.909925
PMCID:
PMC6234753
6.
Yuan Hong, Yuanjian Fang, Qun Wu, Jianmin Zhang, Yongjie Wang
Medicine (Baltimore) 2018 Jul; 97(30): e11583. Published online 2018 Jul 27. doi: 10.1097/MD.0000000000011583
PMCID:
PMC6078729
7.
David J. Pisapia, Marc Rosenblum, Ehud Lavi
Am J Surg Pathol.
Published in final edited form as: Am J Surg Pathol. 2016 Jun; 40(6): 812–817. doi: 10.1097/PAS.0000000000000644
PMCID:
PMC5530867
8.
Xiangyi Kong, Dongmei Li, Yanguo Kong, Dingrong Zhong
Medicine (Baltimore) 2017 Jan; 96(4): e5657. Published online 2017 Jan 27. doi: 10.1097/MD.0000000000005657
PMCID:
PMC5287946
9.
QINGCHUN MU, JINLU YU, LIMEI QU, XITONG HU, HAIJUN GAO, PENGFEI LIU, XU ZHENG, YUXUE SUN, HAIYAN HUANG
Mol Med Rep. 2015 Jul; 12(1): 871–876. Published online 2015 Mar 12. doi: 10.3892/mmr.2015.3476
PMCID:
PMC4438875
10.
Luisa Sánchez-Arrones, José L. Ferrán, Matías Hidalgo-Sanchez, Luis Puelles
Front Neuroanat. 2015; 9: 7. Published online 2015 Feb 17. doi: 10.3389/fnana.2015.00007
PMCID:
PMC4330794
11.
M Mlika, H Azouz, I Chelly, I Ben Saïd, H Jemel, S Haouet, M Zitouna, N Kchir
J Med Case Reports. 2011; 5: 64. Published online 2011 Feb 14. doi: 10.1186/1752-1947-5-64
PMCID:
PMC3047430
12.
Hillery Metz, Susan Wray
Endocrinology. 2010 Feb; 151(2): 766–773. Published online 2009 Dec 11. doi: 10.1210/en.2009-0875
PMCID:
PMC2817619
13.
Burcu Guner, A. Tuba Ozacar, Jeanne E. Thomas, Rolf O. Karlstrom
Endocrinology. 2008 Sep; 149(9): 4435–4451. Published online 2008 May 22. doi: 10.1210/en.2008-0315
PMCID:
PMC2553376
14.
Jens Weingärtner, Kristina Lotz, Andreas Faltermeier, Oliver Driemel, Johannes Kleinheinz, Tomas Gedrange, Peter Proff
Head Face Med. 2008; 4: 13. Published online 2008 Jul 23. doi: 10.1186/1746-160X-4-13
PMCID:
PMC2507705
15.
R Reyes, F Valladares, R Gutiérrez, M González, A R Bello
J Anat. 2008 Jun; 212(6): 817–826. doi: 10.1111/j.1469-7580.2008.00906.x
PMCID:
PMC2423402
16.
17.
D. A. Carter, R. G. Dyer
Br J Pharmacol. 1979 Oct; 67(2): 277–281. doi: 10.1111/j.1476-5381.1979.tb08677.x
PMCID:
PMC2043875
18.
A. G. E. Pearse, S. van Noorden
Can Med Assoc J. 1963 Mar 2; 88(9): 462–471.
PMCID:
PMC1921140
19.
R. F. Phifer, S. S. Spicer, G. R. Hennigar
Am J Pathol. 1973 Dec; 73(3): 569–587.
PMCID:
PMC1904084

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center