U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 293

1.
Yan Ruochen, Ji Wenbin, Gao Chao, Yuan Yuhua, Qi Feng
Technol Cancer Res Treat. 2023; 22: 15330338231212071. Published online 2023 Nov 5. doi: 10.1177/15330338231212071
PMCID:
PMC10629329
2.
Ping Sun, Mintian Cui, Jiongjie Jing, Fanyu Kong, Shixi Wang, Lunxian Tang, Junling Leng, Kun Chen
J Transl Med. 2023; 21: 777. Published online 2023 Nov 2. doi: 10.1186/s12967-023-04631-4
PMCID:
PMC10621118
3.
Alessandro Matte, Anand B. Wilson, Federica Gevi, Enrica Federti, Antonio Recchiuti, Giulia Ferri, Anna Maria Brunati, Mario Angelo Pagano, Roberta Russo, Christophe Leboeuf, Anne Janin, Anna Maria Timperio, Achille Iolascon, Elisa Gremese, Lenny Dang, Narla Mohandas, Carlo Brugnara, Lucia De Franceschi
JCI Insight. 2023 Oct 23; 8(20): e172656. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.1172/jci.insight.172656
PMCID:
PMC10619498
4.
Min Zhao, Xue Zhang, Qing Huan, Meng Dong
BMC Womens Health. 2023; 23: 555. Published online 2023 Oct 26. doi: 10.1186/s12905-023-02712-6
PMCID:
PMC10605340
5.
Du-Hwa Lee, Ilyeong Choi, Seung Jun Park, Sumin Kim, Min-Soo Choi, Ho-Seok Lee, Hyun-Sook Pai
Plant Physiol. 2023 Nov; 193(3): 1797–1815. Published online 2023 Aug 4. doi: 10.1093/plphys/kiad439
PMCID:
PMC10602606
6.
Dan Chen, Ayinuer Aierken, Hui Li, Ruihua Chen, Lei Ren, Kai Wang
Front Immunol. 2023; 14: 1232390. Published online 2023 Oct 10. doi: 10.3389/fimmu.2023.1232390
PMCID:
PMC10597634
7.
Na Wang, Jinxiang Wang
Biochem Genet. 2023; 61(5): 2135–2148. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.1007/s10528-023-10352-6
PMCID:
PMC10517892
8.
Di Jiang, Ling-Yu Zhang, Dan-Hua Wang, Yan-rong Liu
Medicine (Baltimore) 2023 Sep 1; 102(35): e34715. Published online 2023 Sep 1. doi: 10.1097/MD.0000000000034715
PMCID:
PMC10476720
9.
Sadia Afrin, Gregory W. Kirschen, Mostafa A. Borahay
Genes (Basel) 2023 Aug; 14(8): 1625. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.3390/genes14081625
PMCID:
PMC10454202
10.
Xiaofei Zhi, Song Jiang, Jiaxuan Zhang, Jun Qin
Cancer Sci. 2023 Aug; 114(8): 3087–3100. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.1111/cas.15847
PMCID:
PMC10394155
11.
Yazhou Zhang, Feng Guo, Xin Yang, Yu Liu, Yihong Bao, Zirui Wang, Zhonghua Hu, Qiubai Zhou
Front Immunol. 2023; 14: 1118198. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.3389/fimmu.2023.1118198
PMCID:
PMC10315655
12.
Dong Liu, Qianfei Wang, Ying Li, Zhenshuang Yuan, Zhiliang Liu, Junli Guo, Xin Li, Weichao Zhang, Yulei Tao, Jianqiang Mei
Front Cell Infect Microbiol. 2023; 13: 1167312. Published online 2023 Jun 12. doi: 10.3389/fcimb.2023.1167312
PMCID:
PMC10291143
13.
HUAMIN WANG, YANTING WU, ZHENLEI WANG, YUHANG CHEN, JINYU MO, WEN GUAN, YALI ZHANG, HONGLIANG YAO
Oncol Res. 2021; 29(3): 201–215. Published online 2022 Aug 1. doi: 10.32604/or.2022.03553
PMCID:
PMC10208053
14.
Federica Conte, Angel Ashikov, Rachel Mijdam, Eline G. P. van de Ven, Monique van Scherpenzeel, Raisa Veizaj, Seyed P. Mahalleh-Yousefi, Merel A. Post, Karin Huijben, Daan M. Panneman, Richard J. T. Rodenburg, Nicol C. Voermans, Alejandro Garanto, Werner J. H. Koopman, Hans J. C. T. Wessels, Marek J. Noga, Dirk J. Lefeber
Int J Mol Sci. 2023 May; 24(9): 8247. Published online 2023 May 4. doi: 10.3390/ijms24098247
PMCID:
PMC10179458
15.
Yu-Qing Lei, Zhou-Jie Ye, Ya-Lan Wei, Li-Ping Zhu, Xu-Dong Zhuang, Xin-Rui Wang, Hua Cao
Sci Rep. 2023; 13: 7134. Published online 2023 May 2. doi: 10.1038/s41598-023-32572-x
PMCID:
PMC10154399
16.
Rong Huang, Rong Han, Yucheng Yan, Jifan Yang, Guoxuan Dong, Miao Wang, Zhiguo Su, Hu Jiao, Jincai Fan
Int J Mol Sci. 2023 Mar; 24(6): 5162. Published online 2023 Mar 8. doi: 10.3390/ijms24065162
PMCID:
PMC10049504
17.
Shubian Qiu, Lele Zou, Ruimin Qiu, Xin Wang
Hereditas. 2023; 160: 12. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.1186/s41065-023-00275-y
PMCID:
PMC10035165
18.
Paul B. Sinclair, Ruth E. Cranston, Prahlad Raninga, Joanna Cheng, Rebecca Hanna, Zoe Hawking, Steven Hair, Sarra L. Ryan, Amir Enshaei, Sirintra Nakjang, Vikki Rand, Helen J. Blair, Anthony V. Moorman, Olaf Heidenreich, Christine J. Harrison
Leukemia. 2023; 37(3): 636–649. Published online 2023 Jan 20. doi: 10.1038/s41375-023-01816-0
PMCID:
PMC9991907
19.
Jiaxin Liang, Qiang Liu, Longzheng Xia, Jinguan Lin, Linda Oyang, Shiming Tan, Qiu Peng, Xianjie Jiang, Xuemeng Xu, Nayiyuan Wu, Yanyan Tang, Min Su, Xia Luo, Yiqing Yang, Qianjin Liao, Yujuan Zhou
Cancer Sci. 2023 Mar; 114(3): 822–836. Published online 2022 Nov 29. doi: 10.1111/cas.15652
PMCID:
PMC9986058
20.
Beibei Liang, Yuan Jiang, Shaohua Song, Wei Jing, Hao Yang, Li Zhao, Ya Chen, Qiqi Tang, Xuhui Li, Lisha Zhang, Haili Bao, Gang Huang, Jian Zhao
J Cell Mol Med. 2023 Mar; 27(5): 659–671. Published online 2023 Feb 8. doi: 10.1111/jcmm.17687
PMCID:
PMC9983321

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center