U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 441

1.
Rongzhang Dou, Lei Han, Chaogang Yang, Yan Fang, Jinsen Zheng, Chenxi Liang, Jialin Song, Chen Wei, Guoquan Huang, Panyi Zhong, Keshu Liu, Qian Peng, Chunwei Peng, Bin Xiong, Shuyi Wang
Clin Transl Med. 2023 Oct; 13(10): e1432. Published online 2023 Oct 23. doi: 10.1002/ctm2.1432
PMCID:
PMC10591115
2.
Carolina Melendez Valdez, Stephan Philip Leonhardt Altmayer, Adyr Eduardo Virmond Faria, Aline Weiss, Jorge Alberto Bianchi Telles, Paulo Renato Krall Fell, Luciano Vieira Targa, Paulo Ricardo Gazzola Zen, Rafael Fabiano Machado Rosa
Sao Paulo Med J. 2014; 132(5): 311–313. Published online 2014 Jul 29. doi: 10.1590/1516-3180.2014.1325737
PMCID:
PMC10496746
3.
Seol Young Hong, Soo Jung Kim, Mi-Hye Park, Kyung A. Lee
Medicina (Kaunas) 2023 Aug; 59(8): 1387. Published online 2023 Jul 28. doi: 10.3390/medicina59081387
PMCID:
PMC10456747
4.
Li-Li Ren, Zhi-Wen Wang, Ren Sen, Zhou-Tong Dai, Xing-Hua Liao, Li-Juan Shen
Aging (Albany NY) 2023 May 15; 15(9): 3394–3409. Published online 2023 Mar 23. doi: 10.18632/aging.204603
PMCID:
PMC10449302
5.
Kaile Yue, Dashuang Sheng, Xinxin Xue, Lanlan Zhao, Guoping Zhao, Chuandi Jin, Lei Zhang
Microbiol Spectr. 2023 Jul-Aug; 11(4): e00904-23. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.1128/spectrum.00904-23
PMCID:
PMC10434028
6.
Lang Fang, Hongxin Huang, Jialun Lv, Zetian Chen, Chen Lu, Tianlu Jiang, Penghui Xu, Ying Li, Sen Wang, Bowen Li, Zheng Li, Weizhi Wang, Zekuan Xu
Cell Death Dis. 2023 Aug; 14(8): 520. Published online 2023 Aug 15. doi: 10.1038/s41419-023-06049-8
PMCID:
PMC10427642
7.
Xiaofei Zhi, Song Jiang, Jiaxuan Zhang, Jun Qin
Cancer Sci. 2023 Aug; 114(8): 3087–3100. Published online 2023 Jun 2. doi: 10.1111/cas.15847
PMCID:
PMC10394155
8.
Sha Cheng, Huan Li, Jingshu Chi, Wenfang Zhao, Jiahui Lin, Xiaoming Liu, Canxia Xu
J Cancer Res Clin Oncol. 2023; 149(10): 7327–7340. Published online 2023 Mar 15. doi: 10.1007/s00432-023-04684-4
PMCID:
PMC10374804
9.
Xinkun Huang, Yonghui Liu, Chenyu Qian, Qicheng Shen, Menglong Wu, Bin Zhu, Ying Feng
J Transl Med. 2023; 21: 474. Published online 2023 Jul 17. doi: 10.1186/s12967-023-04333-x
PMCID:
PMC10351153
10.
Caiqin Wang, Bo Xie, Shi Yin, Jianghua Cao, Junhao Huang, Longyang Jin, Ge Du, Xiaohui Zhai, Rongqin Zhang, Shanshan Li, Taiyuan Cao, Hongen Yu, Xinjuan Fan, Zuli Yang, Junsheng Peng, Jian Xiao, Lei Lian
J Transl Med. 2023; 21: 399. Published online 2023 Jun 19. doi: 10.1186/s12967-023-04156-w
PMCID:
PMC10280853
11.
Feng Tang, Yang Zeng, Li Wang, Daishu Yin, Lin Chen, Dan Xie, Jing Wang
Mol Genet Genomic Med. 2023 Jun; 11(6): e2155. Published online 2023 Feb 27. doi: 10.1002/mgg3.2155
PMCID:
PMC10265096
12.
Tomoko Kobayashi, Fumiyoshi Fujishima, Kazuaki Tokodai, Chiaki Sato, Takashi Kamei, Noriko Miyake, Naomichi Matsumoto, Tomoki Kosho
Genes (Basel) 2023 May; 14(5): 1079. Published online 2023 May 14. doi: 10.3390/genes14051079
PMCID:
PMC10218258
13.
Weizhu Zhao, Yanfei Jia, Guangyu Sun, Haiying Yang, Luguang Liu, Xianlin Qu, Jishuang Ding, Hang Yu, Botao Xu, Siwei Zhao, Ligang Xing, Jie Chai
Nat Commun. 2023; 14: 2985. Published online 2023 May 24. doi: 10.1038/s41467-023-38426-4
PMCID:
PMC10209160
14.
XUFU QIN, ZIYE JIANG, YONGCUI ZHU, HONGPENG XUE, CHENGQUN WEI
Oncol Res. 2021; 29(4): 263–273. Published online 2022 Aug 31. doi: 10.32604/or.2022.03568
PMCID:
PMC10208078
15.
Hongdan Wang, Yue Gao, Litao Qin, Mengting Zhang, Weili Shi, Zhanqi Feng, Liangjie Guo, Bofeng Zhu, Shixiu Liao
Orphanet J Rare Dis. 2023; 18: 107. Published online 2023 May 7. doi: 10.1186/s13023-023-02705-6
PMCID:
PMC10165755
16.
Liang Zhu, Zhengguang Wang, Wenxiu Han, Aman Xu
BMC Gastroenterol. 2023; 23: 74. Published online 2023 Mar 14. doi: 10.1186/s12876-023-02689-4
PMCID:
PMC10015769
17.
Wangkai Xie, Zheng Han, Ziyi Zuo, Dong Xin, Hua Chen, Juanjuan Huang, Siyu Zhu, Han Lou, Zhiqiang Yu, Chenbin Chen, Sian Chen, Yuanbo Hu, Jingjing Huang, Fabiao Zhang, Zhonglin Ni, Xian Shen, Xiangyang Xue, Kezhi Lin
Cell Death Dis. 2023 Feb; 14(2): 124. Published online 2023 Feb 15. doi: 10.1038/s41419-023-05648-9
PMCID:
PMC9932153
18.
Qing XU, Yang WANG, Zhongyu LI, Jiaxing YAN, Yingpan ZHAO, Ping WANG, Yandong WEN
J Tradit Chin Med. 2022 Dec 15; 42(6): 1023–1028. Published online 2022 Jun 11. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2022.06.011
PMCID:
PMC9924659
19.
Xinshu Wang, Zhiyuan Huang, Lei Li, Yuntong Yang, Jiyuan Zhang, Li Wang, Jian Yuan, Yunhui Li
Genes (Basel) 2023 Jan; 14(1): 39. Published online 2022 Dec 23. doi: 10.3390/genes14010039
PMCID:
PMC9858704
20.
Qingchuan Chen, Zhouyang Liu, Yuen Tan, Siwei Pan, Wen An, Huimian Xu
Cancer Med. 2023 Jan; 12(1): 879–897. Published online 2022 May 30. doi: 10.1002/cam4.4861
PMCID:
PMC9844604

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center