U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 2

1.
China Nagano, Shigeo Hara, Norishige Yoshikawa, Asami Takeda, Yoshimitsu Gotoh, Riku Hamada, Kentaro Matsuoka, Masaki Yamamoto, Shuichiro Fujinaga, Koji Sakuraya, Koichi Kamei, Yuko Hamasaki, Hideyo Oguchi, Yoshinori Araki, Yayoi Ogawa, Takayuki Okamoto, Shuichi Ito, Seiji Tanaka, Hiroshi Kaito, Yuya Aoto, Shinya Ishiko, Rini Rossanti, Nana Sakakibara, Tomoko Horinouchi, Tomohiko Yamamura, Hiroaki Nagase, Kazumoto Iijima, Kandai Nozu
Kidney360. 2022 Aug 25; 3(8): 1384–1393. Published online 2022 May 24. doi: 10.34067/KID.0000812022
PMCID:
PMC9416844
2.
Ryosuke Saiki, Kan Katayama, Masako Kitano, Kayo Tsujimoto, Fumika Tanaka, Yasuo Suzuki, Tomohiro Murata, Tairo Kurita, Ryuji Okamoto, Kazuhiko Takeuchi, Kaoru Dohi
Intern Med. 2022 Jul 1; 61(13): 2033–2038. Published online 2021 Dec 4. doi: 10.2169/internalmedicine.8508-21
PMCID:
PMC9334246

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center