U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 44

1.
Yang Xu, Jing Wang, Ji-Hai Liu, Qing-Qiang Gao, Bing Wang, Zhi-Peng Xu
Asian J Androl. 2023 Nov-Dec; 25(6): 713–718. Published online 2023 Apr 28. doi: 10.4103/aja2022122
PMCID:
PMC10715616
2.
Biao Zhang, Xinyan Dong, Yuwei Hu, Xuchu Jiang, Gongchi Li
PeerJ Comput Sci. 2023; 9: e1280. Published online 2023 Mar 10. doi: 10.7717/peerj-cs.1280
PMCID:
PMC10280425
3.
Rameen K. Walters, Rachana Gudipudi, Kate Davidson, Melissa Cooke, Jenna Barengo, Drasti Smyre, Kendrea L. Garand, Bonnie Martin-Harris, Maria G. Matheus, Shaun A. Nguyen, Ashli K. O'Rourke
Am J Speech Lang Pathol. 2023 Mar; 32(2): 565–575. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.1044/2022_AJSLP-22-00257
PMCID:
PMC10171843
4.
Pavai Arunachalam, Sudipta Sen, Cenita J. Sam, Abu Backer
J Indian Assoc Pediatr Surg. 2022 Mar-Apr; 27(2): 147–152. Published online 2022 Mar 1. doi: 10.4103/jiaps.JIAPS_348_20
PMCID:
PMC9350636
5.
Cole Bortz, Tyler K. Williamson, Ammar Adenwalla, Sara Naessig, Bailey Imbo, Lara Passfall, Oscar Krol, Peter Tretiakov, Rachel Joujon-Roche, Kevin Moattari, Navraj Sagoo, Salman Ahmad, Vivek Singh, Stephane Owusu-Sarpong, Shaleen Vira, Bassel Diebo, Peter G. Passias
J Orthop. 2022 May-Jun; 31: 29–32. Published online 2022 Mar 10. doi: 10.1016/j.jor.2022.02.017
PMCID:
PMC8961074
6.
Peng Chen, Ziyang Liu, Qian Zhang, Dong Lin, Lu Song, Jianghong Liu, Hui-Feng Jiao, Xinsheng Lai, Suqi Zou, Shunqi Wang, Tian Zhou, Bao-Ming Li, Li Zhu, Bing-Xing Pan, Erkang Fei
J Neurosci. 2022 Jan 26; 42(4): 532–551. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1003-21.2021
PMCID:
PMC8805618
7.
M Castillo, J A Malko, J C Hoffman, Jr
AJNR Am J Neuroradiol. 1990 Jan-Feb; 11(1): 23-6.
PMCID:
PMC8332480
8.
Wenzhong Yang, Xueyan Zhou, Helena R. Zimmermann, Tao Ma
Mol Psychiatry.
Published in final edited form as: Mol Psychiatry. 2021 Jun; 26(6): 1880–1897. Published online 2020 May 4. doi: 10.1038/s41380-020-0739-z
PMCID:
PMC8054310
9.
Xiaohui Wang, Dongbin Liu, Fangzhen Wei, Yue Li, Xuefeng Wang, Linjie Li, Guan Wang, Shuli Zhang, Lei Zhang
Neural Plast. 2020; 2020: 8894372. Published online 2020 Nov 24. doi: 10.1155/2020/8894372
PMCID:
PMC7707960
10.
Joana Freitas Costa, Monica Dines, Raphael Lamprecht
Front Synaptic Neurosci. 2020; 12: 12. Published online 2020 Apr 17. doi: 10.3389/fnsyn.2020.00012
PMCID:
PMC7182350
11.
Joshua A. Imperatore, Damian S. McAninch, Arielle N. Valdez-Sinon, Gary J. Bassell, Mihaela Rita Mihailescu
Front Mol Biosci. 2020; 7: 6. Published online 2020 Feb 7. doi: 10.3389/fmolb.2020.00006
PMCID:
PMC7018707
12.
Esther A. Nimchinsky, Adam M. Oberlander, Karel Svoboda
J Neurosci. 2001 Jul 15; 21(14): 5139–5146. doi: 10.1523/JNEUROSCI.21-14-05139.2001
PMCID:
PMC6762842
13.
Pascale N. Lacor, Maria C. Buniel, Paul W. Furlow, Antonio Sanz Clemente, Pauline T. Velasco, Margaret Wood, Kirsten L. Viola, William L. Klein
J Neurosci. 2007 Jan 24; 27(4): 796–807. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3501-06.2007
PMCID:
PMC6672917
14.
Kelly A. Jones, Michiko Sumiya, Kevin M. Woolfrey, Deepak P. Srivastava, Peter Penzes
Mol Cell Neurosci. 2019 Jul; 98: 19–31. doi: 10.1016/j.mcn.2019.05.001
PMCID:
PMC6639166
15.
Atsuko Hayata-Takano, Toshihiko Kamo, Harui Kijima, Kaoru Seiriki, Katsuya Ogata, Yukio Ago, Takanobu Nakazawa, Yusuke Shintani, Kosuke Higashino, Kazuki Nagayasu, Norihito Shintani, Atsushi Kasai, James A. Waschek, Hitoshi Hashimoto
J Neurosci. 2019 May 29; 39(22): 4208–4220. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2468-18.2019
PMCID:
PMC6538856
16.
Rebecca L. Cox, Froylan Calderon de Anda, Tomer Mangoubi, Akira Yoshii
Front Mol Neurosci. 2018; 11: 409. Published online 2018 Nov 8. doi: 10.3389/fnmol.2018.00409
PMCID:
PMC6237075
17.
Charles Rivière, Stefan Lazic, Louis Dagneaux, Catherine Van Der Straeten, Justin Cobb, Sarah Muirhead-Allwood
EFORT Open Rev. 2018 Feb; 3(2): 39–44. Published online 2018 Feb 21. doi: 10.1302/2058-5241.3.170020
PMCID:
PMC5890167
18.
Erin F. Spence, Daniel J. Kanak, Benjamin R. Carlson, Scott H. Soderling
J Neurosci. 2016 Sep 14; 36(37): 9696–9709. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0876-16.2016
PMCID:
PMC5039249
19.
Debra Paoletti, Meiri Robertson, Sock Bee Sia
Australas J Ultrasound Med. 2014 Feb; 17(1): 20–37. Published online 2015 Dec 31. doi: 10.1002/j.2205-0140.2014.tb00081.x
PMCID:
PMC5024920
20.
Gitanjali Das, Qili Yu, Ryan Hui, Kenneth Reuhl, Nicholas W. Gale, Renping Zhou
Cell Biosci. 2016; 6: 48. Published online 2016 Aug 2. doi: 10.1186/s13578-016-0115-5
PMCID:
PMC4971699

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center