U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Florian von Knobelsdorff-Brenkenhoff, Guenter Pilz, Jeanette Schulz-Menger
J Cardiovasc Magn Reson. 2017; 19: 70. Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1186/s12968-017-0385-z
PMCID:
PMC5611635
2.
Christopher M Kramer, Jorg Barkhausen, Scott D Flamm, Raymond J Kim, Eike Nagel
J Cardiovasc Magn Reson. 2008; 10(1): 35. Published online 2008 Jul 7. doi: 10.1186/1532-429X-10-35
PMCID:
PMC2467420
3.
Priya R Nair, Snehal S Deshmukh, Preeti R Gattani, Anupama V Dhobale
Cureus. 2024 Mar; 16(3): e55928. Published online 2024 Mar 11. doi: 10.7759/cureus.55928
PMCID:
PMC11004855
4.
Naiela E Almansouri, Mishael Awe, Selvambigay Rajavelu, Kudapa Jahnavi, Rohan Shastry, Ali Hasan, Hadi Hasan, Mohit Lakkimsetti, Reem Khalid AlAbbasi, Brian Criollo Gutiérrez, Ali Haider
Cureus. 2024 Mar; 16(3): e55869. Published online 2024 Mar 9. doi: 10.7759/cureus.55869
PMCID:
PMC11002715
5.
Suiqing Huang, Junjie Wang, Kangni Feng, Huawei Wu, Liqun Shang, Yang Huang, Zhuoming Zhou, Huayang Li, Quan Liu, Jiantao Chen, Mengya Liang, Jian Hou, Guangxian Chen, Zhongkai Wu
Ren Fail. 2023; 45(2): 2282019. Published online 2023 Nov 20. doi: 10.1080/0886022X.2023.2282019
PMCID:
PMC11001310
6.
Yun-Hu Chen, Mo-Qing Yin, Li-Hua Fan, Xue-Chun Jiang, Hong-Feng Xu, Xing-Yu Zhu, Tao Zhang
Heliyon. 2024 Apr 15; 10(7): e28619. Published online 2024 Mar 26. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28619
PMCID:
PMC11000018
7.
Yingchun Xu, Deng Chen, Ling Liu
Front Neurol. 2024; 15: 1371704. Published online 2024 Mar 25. doi: 10.3389/fneur.2024.1371704
PMCID:
PMC10999678
8.
Jung-Jin Wu, Jessie Jiang, Jian Ye, Ricky D. Turgeon, Erica H.Z. Wang
CJC Open. 2024 Feb; 6(2Part A): 65–71. Published online 2023 Sep 9. doi: 10.1016/j.cjco.2023.09.017
PMCID:
PMC10994972
9.
Jenny Namkoong, Prabha H. Andraweera, Maleesa Pathirana, Dian Munawar, Michael Downie, Suzanne Edwards, Paula Averbuj, Margaret A. Arstall
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1353612. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.3389/fcvm.2024.1353612
PMCID:
PMC10987853
10.
Yoav Granot, Orly Ran Sapir, Michal Laufer-Perl, Dana Viskin, Shmuel Banai, Yan Topilsky, Ofer Havakuk
BMJ Open. 2024; 14(3): e080914. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1136/bmjopen-2023-080914
PMCID:
PMC10982784
11.
Li Zhang, Zhenfeng Cheng, Dongyang Xu, Zhi Wang, Shengsheng Cai, Nan Hu, Jianming Ma, Xueqin Mei
BMJ Open. 2024; 14(3): e074288. Published online 2024 Mar 29. doi: 10.1136/bmjopen-2023-074288
PMCID:
PMC10982737
12.
Manisha Khemchandani, Kiran Nasir, Ruqaya Qureshi, Murtaza Dhrolia, Aasim Ahmad
Cureus. 2024 Feb; 16(2): e55206. Published online 2024 Feb 29. doi: 10.7759/cureus.55206
PMCID:
PMC10981504
13.
Waddah Malas, Mashaal Ikram, Max Ruge, Puja K. Mehta, Stuart Chen
Am Heart J Plus. 2021 Feb; 2: 100009. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1016/j.ahjo.2021.100009
PMCID:
PMC10978106
14.
Ryaan EL-Andari, Sabin J. Bozso, Jimmy J.H. Kang, Dana Boe, Nicholas M. Fialka, Yongzhe Hong, Michael C. Moon, Darren Freed, Jayan Nagendran, Jeevan Nagendran
Am Heart J Plus. 2021 Jan; 1: 100004. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1016/j.ahjo.2021.100004
PMCID:
PMC10976287
15.
Camille Sarrazyn, Xavier Galloo, Maria Chiara Meucci, Steele C. Butcher, Kensuke Hirsawa, Rinchyenkhand Myagmardorj, Frank van der Kley, Tine De Backer, Jeroen J. Bax, Nina Ajmone Marsan
J Cardiovasc Dev Dis. 2024 Mar; 11(3): 90. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.3390/jcdd11030090
PMCID:
PMC10971233
16.
Ogulcan Yilmaz, Niamh M. Keenan
Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2024 Jan; 32(1): 112–122. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25631
PMCID:
PMC10964309
17.
Bamba Gaye, Maxime Vignac, Jesper R Gådin, Magalie Ladouceur, Kenneth Caidahl, Christian Olsson, Anders Franco-Cereceda, Per Eriksson, Hanna M Björck
BMJ Open. 2024; 14(3): e067977. Published online 2024 Mar 20. doi: 10.1136/bmjopen-2022-067977
PMCID:
PMC10961501
18.
Sigrid Bjerge Gribsholt, Morten Schmidt, Eskild Bendix Kristiansen, Bjørn Richelsen, Henrik Toft Sørensen
Endocr Connect. 2024 Apr 1; 13(4): e230452. Prepublished online 2024 Feb 16. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1530/EC-23-0452
PMCID:
PMC10959045
19.
Zhenya Duan, Yunqing Ye, Zhe Li, Bin Zhang, Qingrong Liu, Zhenyan Zhao, Weiwei Wang, Zikai Yu, Haitong Zhang, Qinghao Zhao, Bincheng Wang, Junxing Lv, Shuai Guo, Haocheng Ren, Runlin Gao, Haiyan Xu, Yongjian Wu
Int J Cardiol Cardiovasc Risk Prev. 2024 Jun; 21: 200259. Published online 2024 Mar 13. doi: 10.1016/j.ijcrp.2024.200259
PMCID:
PMC10957411
20.
Andrei Minciunescu, Abbas Emaminia
Front Cardiovasc Med. 2024; 11: 1350536. Published online 2024 Mar 4. doi: 10.3389/fcvm.2024.1350536
PMCID:
PMC10944863

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center