U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 599

1.
Job A.J. Verdonschot, Debby M.E.I. Hellebrekers, Vanessa P.M. van Empel, Malou Heijligers, Sonja de Munnik, Edith Coonen, Jos C.M.F. Dreesen, Arthur van den Wijngaard, Han G. Brunner, Masoud Zamani Esteki, Stephane R.B. Heymans, Christine E.M. de Die-Smulders, Aimée D.C. Paulussen
Circ Genom Precis Med. 2024 Apr; 17(2): e004416. Published online 2024 Mar 22. doi: 10.1161/CIRCGEN.123.004416
PMCID:
PMC11019983
2.
H. Mosbah, B. Donadille, C. Vatier, S. Janmaat, M. Atlan, C. Badens, P. Barat, S. Béliard, J. Beltrand, R. Ben Yaou, E. Bismuth, F. Boccara, B. Cariou, M. Chaouat, G. Charriot, S. Christin-Maitre, M. De Kerdanet, B. Delemer, E. Disse, N. Dubois, B. Eymard, B. Fève, O. Lascols, P. Mathurin, E. Nobécourt, A. Poujol-Robert, G. Prevost, P. Richard, J. Sellam, I. Tauveron, D. Treboz, B. Vergès, V. Vermot-Desroches, K. Wahbi, I. Jéru, M. C. Vantyghem, C. Vigouroux
Orphanet J Rare Dis. 2022; 17(Suppl 1): 170. Published online 2022 Apr 19. doi: 10.1186/s13023-022-02308-7
PMCID:
PMC9019936
3.
Hye Jin Shin, Wooseong Lee, Keun Bon Ku, Gun Young Yoon, Hyun-Woo Moon, Chonsaeng Kim, Mi-Hwa Kim, Yoon-Sun Yi, Sangmi Jun, Bum-Tae Kim, Jong-Won Oh, Aleem Siddiqui, Seong-Jun Kim
Signal Transduct Target Ther. 2024; 9: 125. Published online 2024 May 11. doi: 10.1038/s41392-024-01836-x
PMCID:
PMC11088672
4.
Lin Wu, Jingshi Wang, Deli Song, Yahong You, Zhao Wang
BMC Infect Dis. 2024; 24: 482. Published online 2024 May 10. doi: 10.1186/s12879-024-09356-3
PMCID:
PMC11088005
5.
Zhi Lei, Xiaorui Song, Xuan Zheng, Yanhong Wang, Yingyuan Wang, Zhirong Wu, Tian Fan, Shijie Dong, Honghui Cao, Yuefang Zhao, Zhiyi Xia, Liujiong Gao, Qing Shang, Shiyue Mei
Mol Genet Genomic Med. 2024 May; 12(5): e2447. Published online 2024 May 11. doi: 10.1002/mgg3.2447
PMCID:
PMC11087815
6.
Rasha M. S. M. Mohamed, Enssaf Ahmad Ahmad, Dalia M. Amin, Samar Ahmed Abdo, Islam A. A. E.-H. Ibrahim, Mona F. Mahmoud, Shimaa Abdelaal
Daru. 2024 Jun; 32(1): 97–108. Published online 2023 Nov 15. doi: 10.1007/s40199-023-00490-y
PMCID:
PMC11087427
7.
Silvia Cardani, Tara A Janes, William Betzner, Silvia Pagliardini
eLife. 2024; 13: RP94653. Published online 2024 May 10. doi: 10.7554/eLife.94653
PMCID:
PMC11087052
8.
Weian Du, Liang Zhao, Rong Wu, Boning Huang, Si Liu, Yufeng Liu, Huaiqiu Huang, Ge Shi
PLoS One. 2024; 19(5): e0299696. Published online 2024 May 10. doi: 10.1371/journal.pone.0299696
PMCID:
PMC11086825
9.
Jieying Guan, Xiaohong Chen, Zhidong Li, Shuifeng Deng, Aizezi Wumaier, Yuncheng Ma, Lingling Xie, Shengsong Huang, Yingting Zhu, Yehong Zhuo
Epigenetics. 2024; 19(1): 2348840. Published online 2024 May 8. doi: 10.1080/15592294.2024.2348840
PMCID:
PMC11086004
10.
Carmina Mariana Stroia, Timea Claudia Ghitea, Maria Vrânceanu, Mariana Mureșan, Erika Bimbo-Szuhai, Csaba Robert Pallag, Annamaria Pallag
Nutrients. 2024 May; 16(9): 1272. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3390/nu16091272
PMCID:
PMC11085312
11.
Guojing Song, Fuhan Zhao, Rongrong Ni, Bingqian Deng, Saipeng Chen, Ruimin Hu, Jun Zheng, Yiji Peng, Heting Liu, Yang Luo, Zhansong Zhou, Gang Huang, Wenhao Shen
J Nanobiotechnology. 2024; 22: 236. Published online 2024 May 10. doi: 10.1186/s12951-024-02513-5
PMCID:
PMC11084011
12.
Nobunao Wakabayashi, Yoko Yagishita, Tanvi Joshi, Thomas W. Kensler
Int J Mol Sci. 2024 May; 25(9): 4712. Published online 2024 Apr 26. doi: 10.3390/ijms25094712
PMCID:
PMC11083431
13.
Taichi Matsumoto, Yuichi Murakami, Nao Yoshida-Sakai, Daisuke Katsuchi, Kuon Kanazawa, Takashi Okamura, Yutaka Imamura, Mayumi Ono, Michihiko Kuwano
Int J Mol Sci. 2024 May; 25(9): 4583. Published online 2024 Apr 23. doi: 10.3390/ijms25094583
PMCID:
PMC11083213
14.
María Gallego-Delgado, Anabel Cámara-Checa, Marcos Rubio-Alarcón, David Heredero-Jung, Laura de la Fuente-Blanco, Josu Rapún, Beatriz Plata-Izquierdo, Sara Pérez-Martín, Jorge Cebrián, Lucía Moreno de Redrojo, Belén García-Berrocal, Eva Delpón, Pedro L. Sánchez, Eduardo Villacorta, Ricardo Caballero
Int J Mol Sci. 2024 May; 25(9): 4686. Published online 2024 Apr 25. doi: 10.3390/ijms25094686
PMCID:
PMC11083067
15.
Lizo E Masters, Paulina Tomaszewska, Trude Schwarzacher, Jan Hackel, Alexandre R Zuntini, Pat Heslop-Harrison, Maria S Vorontsova
Ann Bot. 2024 May-Jun; 133(5-6): 725–742. Published online 2024 Feb 14. doi: 10.1093/aob/mcae022
PMCID:
PMC11082517
16.
Antonella Rigo, Tiziana Vaisitti, Carlo Laudanna, Eleonora Terrabuio, Matilde Micillo, Cristina Frusteri, Beatrice D’Ulivo, Flavia Merigo, Andrea Sbarbati, Kevin Mellert, Peter Möeller, Alessio Montresor, Arianna Di Napoli, Roberto Cirombella, Elena Butturini, Massimo Massaia, Gabriela Constantin, Fabrizio Vinante, Silvia Deaglio, Isacco Ferrarini
Cell Death Dis. 2024 May; 15(5): 323. Published online 2024 May 9. doi: 10.1038/s41419-024-06707-5
PMCID:
PMC11082225
17.
Pushpendra Singh, Kuldeep Sharma, Anudita Bhargava, Sanjay Singh Negi
Sci Rep. 2024; 14: 10660. Published online 2024 May 9. doi: 10.1038/s41598-024-58993-w
PMCID:
PMC11081947
18.
Yuhang Zhou, Xiuping Yin, Chenyu Wang, Donglin Yu
Medicine (Baltimore) 2024 May 10; 103(19): e38055. Published online 2024 May 10. doi: 10.1097/MD.0000000000038055
PMCID:
PMC11081594
19.
Aline Yen Ling Wang, Yun-Ching Chang, Kuan-Hung Chen, Charles Yuen Yung Loh
Cell Transplant. 2024 Jan-Dec; 33: 09636897241248956. Published online 2024 May 7. doi: 10.1177/09636897241248956
PMCID:
PMC11080755
20.
Noriko Funato, Arja Heliövaara, Cedric Boeckx
Am J Hum Genet. 2024 May 2; 111(5): 939–953. Published online 2024 Apr 11. doi: 10.1016/j.ajhg.2024.03.012
PMCID:
PMC11080286

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center