U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 169

1.
Bradley A. Krisanits, Reid Schuster, Jaime Randise, Lourdes M. Nogueira, Jackson T. Lane, Gowtami A. Panguluri, Hong Li, Kristi Helke, Maria C. Cuitiño, Christopher Koivisto, Laura Spruill, Michael C. Ostrowski, Steven M. Anderson, David P. Turner, Victoria J. Findlay
Breast Cancer Res. 2023; 25: 118. Published online 2023 Oct 6. doi: 10.1186/s13058-023-01714-4
PMCID:
PMC10559657
2.
Xiaolei Song, Re Na, Nianghai Peng, Wenming Cao, Yan Ke
Front Endocrinol (Lausanne) 2023; 14: 1198944. Published online 2023 Sep 14. doi: 10.3389/fendo.2023.1198944
PMCID:
PMC10537943
3.
Weilu Wu, Wei Wang, Juan Zou
BMC Pregnancy Childbirth. 2023; 23: 691. Published online 2023 Sep 25. doi: 10.1186/s12884-023-05972-0
PMCID:
PMC10519068
4.
Yu Xue, Youting Dong, Yaochen Lou, Qiaoying Lv, Weiwei Shan, Chao Wang, Xiaojun Chen
J Gynecol Oncol. 2023 Jul; 34(4): e53. Published online 2023 Mar 10. doi: 10.3802/jgo.2023.34.e53
PMCID:
PMC10323299
5.
Raji Ganesan, C Blake Gilks, Robert A Soslow, W Glenn McCluggage
Int J Gynecol Pathol.
Published in final edited form as: Int J Gynecol Pathol. 2022 Mar 1; 41(2): 142–150. doi: 10.1097/PGP.0000000000000791
PMCID:
PMC10284089
6.
An Su, Jing Zhang, Jieqiong Liu, Yaping Yang, Zhou He, Haoshi Bao, Heran Deng, Jiannan Wu
Front Oncol. 2023; 13: 1202689. Published online 2023 May 19. doi: 10.3389/fonc.2023.1202689
PMCID:
PMC10235679
7.
Xiaobo Zhang, Xiaoya Zhao, Chen Wang, Shanshan Lu, Yiqin Wang, Yijiao He, Jianliu Wang, Danhua Shen
Oncol Lett. 2023 Feb; 25(2): 52. Published online 2022 Dec 16. doi: 10.3892/ol.2022.13638
PMCID:
PMC9811621
8.
Luca Pace, Silvia Actis, Matteo Mancarella, Lorenzo Novara, Luca Mariani, Gaetano Perrini, Francesca Govone, Alessandra Testi, Paola Campisi, Annamaria Ferrero, Nicoletta Biglia
Diagnostics (Basel) 2022 Dec; 12(12): 3029. Published online 2022 Dec 2. doi: 10.3390/diagnostics12123029
PMCID:
PMC9776887
9.
Linna Zhang, Ying Guo, Guxia Qian, Tao Su, Hong Xu
BMC Womens Health. 2022; 22: 517. Published online 2022 Dec 12. doi: 10.1186/s12905-022-02089-y
PMCID:
PMC9743752
10.
Olivia Jeong, Russell R. Broaddus, Bruce A. Lessey, John I. Risinger, Mark I. Hunter, Tae Hoon Kim
Int J Mol Sci. 2022 Dec; 23(23): 14596. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3390/ijms232314596
PMCID:
PMC9738720
11.
Yongping Hong, Xingxing Chen, Guofeng Li
BMC Surg. 2022; 22: 382. Published online 2022 Nov 7. doi: 10.1186/s12893-022-01832-4
PMCID:
PMC9641826
12.
Sijia Liu, Lulu Wang, Pengfei Wu, Shuhan Luo, Weiwei Shan, Xiaojun Chen, Xuezhen Luo
Cancers (Basel) 2022 Oct; 14(20): 5024. Published online 2022 Oct 14. doi: 10.3390/cancers14205024
PMCID:
PMC9599415
13.
森本智惠子 , 王 益勤, 周 蓉, 王 建六
Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2022 Oct 18; 54(5): 936–942. Chinese. Published online 2022 Aug 19. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2022.05.021
PMCID:
PMC9568385
14.
Jia-Li Hu, Gulinazi Yierfulati, Lu-Lu Wang, Bing-Yi Yang, Qiao-Ying Lv, Xiao-Jun Chen
Front Genet. 2022; 13: 952083. Published online 2022 Aug 26. doi: 10.3389/fgene.2022.952083
PMCID:
PMC9459090
15.
Chloe E. Barr, Neil A.J. Ryan, A.E. Derbyshire, Y. Louise Wan, Michelle L. MacKintosh, Rhona J. McVey, James Bolton, Cheryl Fitzgerald, Dina Awad, Richard J. Slade, Akheel A. Syed, Basil J. Ammori, Emma J. Crosbie
Cancer Prev Res (Phila) 2021 Nov; 14(11): 1041–1050. Published online 2021 Aug 4. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-21-0229
PMCID:
PMC9306269
16.
Wei-ya Kong, Zheng-ai Liu, Na Zhang, Xue Wu, Xing-bo Zhao, Lei Yan
Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 849794. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.3389/fendo.2022.849794
PMCID:
PMC9280669
17.
Hongfa Peng, Jingjing Jiang, Xiaodong Li
Reprod Sci. 2022 Nov; 29(11): 3278–3284. Published online 2022 May 31. doi: 10.1007/s43032-022-00982-3
PMCID:
PMC9154205
18.
Gongjie Zhang, Dongming Li
Front Med (Lausanne) 2022; 9: 865722. Published online 2022 Apr 28. doi: 10.3389/fmed.2022.865722
PMCID:
PMC9096441
19.
Clara M. Prip, Maria Stentebjerg, Mary H. Bennetsen, Lone K. Petersen, Pinar Bor
PLoS One. 2022; 17(4): e0266339. Published online 2022 Apr 12. doi: 10.1371/journal.pone.0266339
PMCID:
PMC9004759
20.
Seth Noorbakhsh, Zachary A. Koenig, Noah Hewitt, Mihail Climov, Hannah Hazard-Jenkins, Melina Flanagan, Kerri Woodberry
Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022 Feb; 10(2): e4141. Published online 2022 Feb 22. doi: 10.1097/GOX.0000000000004141
PMCID:
PMC8865503

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center