U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 419

1.
Rie Suzuki, Toru Wakamatsu, Keiichi Yoshida, Yukiko Matsuoka, Haruna Takami, Sho Nakai, Hironari Tamiya, Shigeki Kakunaga, Toshinari Yagi, Ken-ichi Yoshida, Yoshinori Imura, Yoshihiro Yui, Satoru Sasagawa, Satoshi Takenaka
J Bone Oncol. 2023 Aug; 41: 100486. Published online 2023 May 25. doi: 10.1016/j.jbo.2023.100486
PMCID:
PMC10227374
2.
Kazuhiko Hashimoto, Shunji Nishimura, Tomohiko Ito, Masao Akagi
Medicine (Baltimore) 2022 Jun 3; 101(22): e29471. Published online 2022 Jun 3. doi: 10.1097/MD.0000000000029471
PMCID:
PMC9276190
3.
Tadashi Iwai, Naoto Oebisu, Manabu Hoshi, Naoki Takada, Hiroaki Nakamura
Curr Oncol. 2022 Feb; 29(2): 758–765. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.3390/curroncol29020064
PMCID:
PMC8870577
4.
Rokuro Morii, Shinji Tsukamoto, Alberto Righi, Kanya Honoki, Yuu Tanaka, Akira Kido, Hiromasa Fujii, Andreas F. Mavrogenis, Yasuhito Tanaka, Costantino Errani
Cancers (Basel) 2021 Nov; 13(21): 5410. Published online 2021 Oct 28. doi: 10.3390/cancers13215410
PMCID:
PMC8582404
5.
Mohammed Imaduddin, Pavithra Ayyanar, Mahesh Sultania, Dillip Muduly, Mukund Namdev Sable, Suprava Naik, Sambit Mohanty, Madhabananda Kar
Autops Case Rep. 2021; 11: e2021281. Published online 2021 May 25. doi: 10.4322/acr.2021.281
PMCID:
PMC8214899
6.
Wen-Peng Huang, Li-Na Zhu, Rui Li, Li-Ming Li, Jian-Bo Gao
World J Clin Cases. 2021 May 26; 9(15): 3704–3710. Published online 2021 May 26. doi: 10.12998/wjcc.v9.i15.3704
PMCID:
PMC8130095
7.
Xiaolong Zhu, Runzhi Huang, Peng Hu, Penghui Yan, Suna Zhai, Jie Zhang, Junwei Zhuang, Huabin Yin, Tong Meng, Daoke Yang, Zongqiang Huang
Med Sci Monit. 2021; 27: e929154-1–e929154-23. Prepublished online 2020 Dec 21. Published online 2021 Feb 17. doi: 10.12659/MSM.929154
PMCID:
PMC7899048
8.
Jia-Liang Lin, Yu-Hao Wu, Yi-Feng Shi, Hao Lin, Majid Nisar, Zaher Meftah, Cong Xu, Jiao-Xiang Chen, Xiang-Yang Wang
J Bone Oncol. 2019 Dec; 19: 100260. Published online 2019 Sep 11. doi: 10.1016/j.jbo.2019.100260
PMCID:
PMC6812025
9.
Doreen Mensah, Kishor Chhantyal, Yun Xiang Lu, Zhi Yong Li
J Orthop Case Rep. 2019 Jan-Feb; 9(1): 70–73. doi: 10.13107/jocr.2250-0685.1314
PMCID:
PMC6588138
10.
Fernanda Amary, Fitim Berisha, Hongtao Ye, Manu Gupta, Alice Gutteridge, Daniel Baumhoer, Rebecca Gibbons, Roberto Tirabosco, Paul O’Donnell, Adrienne M. Flanagan
Am J Surg Pathol. 2017 Aug; 41(8): 1059–1068. Published online 2017 May 12. doi: 10.1097/PAS.0000000000000859
PMCID:
PMC5510691
11.
Hisataka Takesako, Eiji Osaka, Yukihiro Yoshida, Masahiko Sugitani, Yasuaki Tokuhashi
J Med Case Rep. 2016; 10: 47. Published online 2016 Mar 8. doi: 10.1186/s13256-016-0833-7
PMCID:
PMC4782392
12.
Heng Du, Huan Xu, Guowei Che
J Thorac Dis. 2014 Sep; 6(9): 1307–1310. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.07.43
PMCID:
PMC4178086
13.
Carla I. J. M. Theunissen, Johannes Bras, Krijn P. van Lienden, Miryam C. Obdeijn
J Wrist Surg. 2013 Aug; 2(3): 271–275. doi: 10.1055/s-0033-1350087
PMCID:
PMC3764239
14.
Rani Kanthan, Bahman Torkian
BMC Urol. 2004; 4: 7. Published online 2004 Jun 18. doi: 10.1186/1471-2490-4-7
PMCID:
PMC446202
15.
Paige A. Marryatt
Can Vet J. 2003 Sep; 44(9): 743–745.
PMCID:
PMC340273
16.
Alessandra Maleddu, Jessica Zhu, Michael Roy Clay, Breelyn Ann Wilky
Front Oncol. 2023; 13: 1160239. Published online 2023 Jul 21. doi: 10.3389/fonc.2023.1160239
PMCID:
PMC10401592
17.
Wen-Peng Huang, Ge Gao, Qi Yang, Zhao Chen, Yong-Kang Qiu, Jian-Bo Gao, Lei Kang
World J Clin Cases. 2022 Oct 16; 10(29): 10763–10771. Published online 2022 Oct 16. doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10763
PMCID:
PMC9602230
18.
Thavathurai Priyanthan, Anne Pernille Hermann, Jonas Asgaard Bojsen, Anne Bruun Krøigaard, Claus Bistrup, Erik Bo Pedersen
Case Rep Nephrol. 2022; 2022: 4675041. Published online 2022 Mar 7. doi: 10.1155/2022/4675041
PMCID:
PMC8920699
19.
Biao Xu, Rui Ma, Wen-sheng Zhang, Qiang Zhang, Chang-song Zhao, Jie Wang
AIDS Res Ther. 2021; 18: 82. Published online 2021 Nov 2. doi: 10.1186/s12981-021-00406-3
PMCID:
PMC8565052
20.
Jiang Yafei, Mu Haoran, Jiang Wenyan, Xue Linghang, Tian Kai, Wang Gangyang, Wang Zhuoying, Han Jing, Yang Mengkai, Tang Yujie, Hua Yingqi, Cai Zhengdong
J Orthop Translat. 2021 Jul; 29: 106–112. Published online 2021 Jun 1. doi: 10.1016/j.jot.2021.04.004
PMCID:
PMC8173097

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center