U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 60

1.
Toshihiko Kakiuchi, Tetsuya Nosho, Masafumi Oka, Katsuya Tashiro
Front Med (Lausanne) 2023; 10: 1327854. Published online 2024 Jan 3. doi: 10.3389/fmed.2023.1327854
PMCID:
PMC10792046
2.
Shangyu Wang, Jinglin Chen, Xiaoqi Zhu, Tingting Huang, Haifeng Xu, Guohuan Ying, Hao Qian, Wenxin Lin, Yiehen Tung, Kaleem Ullah Khan, Hu Guo, Guo Zheng, Haiying Lu, Gang Zhang
BMC Med Genomics. 2023; 16: 145. Published online 2023 Jun 26. doi: 10.1186/s12920-023-01569-w
PMCID:
PMC10291795
3.
Hsin-Ti Lin, Yazmin Enchautegui-Colon, Yu-Ren Huang, Chelsea Zimmerman, Danielle DeMarzo, Anne Chun-Hui Tsai
Mol Genet Metab Rep. 2022 Dec; 33: 100942. Published online 2022 Nov 26. doi: 10.1016/j.ymgmr.2022.100942
PMCID:
PMC9709223
4.
Hiroki Matsushita, Tetsushiro Fujiyoshi, Koichiro Yoshimaru, Toshiharu Matsuura, Yuichi Mushimoto, Yuji Karashima, Ken Yamaura
JA Clin Rep. 2022 Dec; 8: 71. Published online 2022 Sep 7. doi: 10.1186/s40981-022-00558-9
PMCID:
PMC9452607
5.
6.
Yohei Sugiyama, Masaru Shimura, Minako Ogawa-Tominaga, Tomohiro Ebihara, Yoshina Kinouchi, Keitaro Isozaki, Tetsuro Matsuhashi, Makiko Tajika, Takuya Fushimi, Keiko Ichimoto, Ayako Matsunaga, Tomoki Ishida, Kayo Mizutani, Tomoko Tsuruoka, Kei Murayama
Mol Genet Metab Rep. 2020 Sep; 24: 100622. Published online 2020 Jul 8. doi: 10.1016/j.ymgmr.2020.100622
PMCID:
PMC7347628
7.
Matthew Nitzahn, Gabriella Allegri, Suhail Khoja, Brian Truong, Georgios Makris, Johannes Häberle, Gerald S. Lipshutz
Mol Ther. 2020 Jul 8; 28(7): 1717–1730. Published online 2020 Apr 17. doi: 10.1016/j.ymthe.2020.04.011
PMCID:
PMC7335736
8.
Lijuan Fan, Jing Zhao, Li Jiang, Lingling Xie, Jiannan Ma, Xiujuan Li, Min Cheng
J Clin Lab Anal. 2020 Apr; 34(4): e23124. Published online 2019 Nov 20. doi: 10.1002/jcla.23124
PMCID:
PMC7171324
9.
Guoqing Zhang, Yulin Chen, Huiqun Ju, Fei Bei, Jing Li, Jian Wang, Jianhua Sun, Jun Bu
J Clin Lab Anal. 2018 Feb; 32(2): e22241. Published online 2017 Apr 26. doi: 10.1002/jcla.22241
PMCID:
PMC6817081
10.
Xihui Chen, Lijuan Yuan, Mao Sun, Qingbo Liu, Yuanming Wu
J Clin Lab Anal. 2018 Jun; 32(5): e22375. Published online 2018 Jan 4. doi: 10.1002/jcla.22375
PMCID:
PMC6816849
11.
Beibei Yan, Chao Wang, Kaihui Zhang, Haiyan Zhang, Min Gao, Yuqiang Lv, Xiaoying Li, Yi Liu, Zhongtao Gai
Front Genet. 2019; 10: 718. Published online 2019 Aug 22. doi: 10.3389/fgene.2019.00718
PMCID:
PMC6713721
12.
Sufin Yap, Nadine Gougeard, Anthony R. Hart, Belén Barcelona, Vicente Rubio
JIMD Rep. 2019 Jul; 48(1): 36–44. Published online 2019 May 2. doi: 10.1002/jmd2.12034
PMCID:
PMC6606979
13.
Xiaoyan Yang, Jing Shi, Haihong Lei, Bin Xia, Dezhi Mu
Medicine (Baltimore) 2017 Jun; 96(26): e7365. Published online 2017 Jun 30. doi: 10.1097/MD.0000000000007365
PMCID:
PMC5500080
14.
Rihwa Choi, Hyung-Doo Park, Mina Yang, Chang-Seok Ki, Soo-Youn Lee, Jong-Won Kim, Junghan Song, Yun Sil Chang, Won Soon Park
Ann Lab Med. 2017 Jan; 37(1): 58–62. Published online 2016 Nov 1. doi: 10.3343/alm.2017.37.1.58
PMCID:
PMC5107619
15.
张 詹明, 童 凡, 陈 迟, 张 婷, 钱 古柃, 杨 昕, 黄 新文, 杨 茹莱, 赵 正言
Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2023 Dec 25; 52(6): 721–726. Chinese. Published online 2023 Nov 14. doi: 10.3724/zdxbyxb-2023-0359
PMCID:
PMC10764181
16.
Ruoyi Ishikawa, Takamichi Sugimoto, Takafumi Abe, Narumi Ohno, Taku Tazuma, Mayumi Giga, Hiroyuki Naito, Tomoyuki Kono, Eiichi Nomura, Keiichi Hara, Tohru Yorifuji, Takemori Yamawaki
Intern Med. 2022 May 1; 61(9): 1387–1392. Published online 2021 Oct 19. doi: 10.2169/internalmedicine.7961-21
PMCID:
PMC9152872
17.
Matthew Nitzahn, Brian Truong, Suhail Khoja, Agustin Vega-Crespo, Colleen Le, Adam Eliav, Georgios Makris, April D. Pyle, Johannes Häberle, Gerald S. Lipshutz
Yale J Biol Med. 2021 Dec; 94(4): 545–557. Published online 2021 Dec 29.
PMCID:
PMC8686786
18.
Fang Liu, Li‐sha Bao, Ru‐jia Liang, Xiao‐ying Zhao, Zhi Li, Zhi‐fang Du, Shao‐guang Lv
J Cell Mol Med. 2021 Apr; 25(8): 4099–4109. Published online 2021 Feb 21. doi: 10.1111/jcmm.16379
PMCID:
PMC8051738
19.
Matthew Nitzahn, Gerald S. Lipshutz
Mol Genet Metab.
Published in final edited form as: Mol Genet Metab. 2020 Nov; 131(3): 289–298. Published online 2020 Oct 10. doi: 10.1016/j.ymgme.2020.10.003
PMCID:
PMC7738762
20.
Qingnv Zhou, Huafei Huang, Li Ma, Tianwen Zhu
Biomed Res Int. 2020; 2020: 5690915. Published online 2020 Aug 31. doi: 10.1155/2020/5690915
PMCID:
PMC7479453

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center