U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 500

1.
Yue Wang, Hong Liao, Holly C Zheng, Linmin Li, Lin Jia, Zhengbo Zhang, Wenxin Zheng
Am J Cancer Res. 2015; 5(1): 114–124. Published online 2014 Dec 15.
PMCID:
PMC4300715
3.
Callinice D. Capo-chichi, Toni M. Yeasky, Joshua F. Heiber, Ying Wang, Glen N. Barber, Xiang-Xi Xu
Gynecol Oncol.
Published in final edited form as: Gynecol Oncol. 2010 Feb; 116(2): 269. Published online 2009 Nov 22. doi: 10.1016/j.ygyno.2009.10.086
PMCID:
PMC2813895
4.
Amy Gravitte, Jennifer Kintner, Stacy Brown, Allison Cobble, Benjamin Kennard, Jennifer V. Hall
Front Cell Infect Microbiol. 2022; 12: 939944. Published online 2022 Dec 27. doi: 10.3389/fcimb.2022.939944
PMCID:
PMC9831676
5.
Kunming Cheng, Huan Zhang, Qiang Guo, Pengfei Zhai, Yan Zhou, Weiguang Yang, Yulin Wang, Yanqiu Lu, Zefeng Shen, Haiyang Wu
Front Immunol. 2022; 13: 975695. Published online 2022 Sep 6. doi: 10.3389/fimmu.2022.975695
PMCID:
PMC9486718
6.
Jiayi Zeng, Xiangxue Li, Max Sander, Haipeng Zhang, Guangmei Yan, Yuan Lin
Front Immunol. 2021; 12: 721830. Published online 2021 Oct 5. doi: 10.3389/fimmu.2021.721830
PMCID:
PMC8524046
7.
Yong Xi, Xin Nie, Jing Wang, Lingling Gao, Bei Lin
Biomed Res Int. 2020; 2020: 3607436. Published online 2020 Mar 24. doi: 10.1155/2020/3607436
PMCID:
PMC7136775
8.
Qiaoshuai Lan, Shuai Xia, Qian Wang, Wei Xu, Haiyan Huang, Shibo Jiang, Lu Lu
Front Med. 2020; 14(2): 160–184. Published online 2020 Mar 7. doi: 10.1007/s11684-020-0750-4
PMCID:
PMC7101593
9.
Clara Bodelon, J. Keith Killian, Joshua N. Sampson, William F. Anderson, Rayna Matsuno, Louise A. Brinton, Jolanta Lissowska, Michael S. Anglesio, David D. Bowtell, Jennifer A. Doherty, Susan J. Ramus, Aline Talhouk, Mark E. Sherman, Nicolas Wentzensen
Clin Cancer Res.
Published in final edited form as: Clin Cancer Res. 2019 Oct 1; 25(19): 5937–5946. Published online 2019 May 29. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-18-3720
PMCID:
PMC6774865
10.
Oliver J. Bosch, Simone L. Meddle, Daniela I. Beiderbeck, Alison J. Douglas, Inga D. Neumann
J Neurosci. 2005 Jul 20; 25(29): 6807–6815. doi: 10.1523/JNEUROSCI.1342-05.2005
PMCID:
PMC6725361
11.
Fangfang Zhong, Tao Zhu, Xuedong Pan, Yanling Zhang, Haikun Yang, Xiangping Wang, Jinwei Hu, Hongxia Han, Lei Mei, Donglin Chen, Kai Wang, Xianrong Zhou, Xiuqin Li, Xiaowei Dong
Cancer Med. 2019 Jul; 8(8): 3928–3935. Published online 2019 May 24. doi: 10.1002/cam4.2243
PMCID:
PMC6639185
12.
Junzheng Yang, Yilan Zhou, Shu-Kay Ng, Kuan-Chun Huang, Xiaoyan Ni, Pui-Wah Choi, Kathleen Hasselblatt, Michael G. Muto, William R. Welch, Ross S. Berkowitz, Shu-Wing Ng
BMC Cancer. 2017; 17: 422. Published online 2017 Jun 17. doi: 10.1186/s12885-017-3417-z
PMCID:
PMC5473983
13.
Nour M. El-Etreby, Amany A. Ghazy, Radwaa Rashad
J Ovarian Res. 2017; 10: 28. Published online 2017 Apr 20. doi: 10.1186/s13048-017-0325-4
PMCID:
PMC5399399
14.
Hongchao Yan, Linglin Qiu, Xiaolei Xie, He Yang, Yongli Liu, Xiaoman Lin, Hongxiang Huang
Oncol Rep. 2017 Mar; 37(3): 1412–1418. Published online 2017 Feb 2. doi: 10.3892/or.2017.5418
PMCID:
PMC5364829
15.
Vinicius Duarte Cabral, Marcelle Reesink Cerski, Ivana Trindade Sa Brito, Lucia Maria Kliemann
J Ovarian Res. 2016; 9: 69. Published online 2016 Oct 22. doi: 10.1186/s13048-016-0275-2
PMCID:
PMC5075411
16.
Satoshi Takeda, Daiki Kanbayashi, Takako Kurata, Hironori Yoshiyama, Jun Komano
Cancer Sci. 2014 Feb; 105(2): 211–218. Published online 2014 Jan 12. doi: 10.1111/cas.12324
PMCID:
PMC4317819
17.
D J Mahoney, D F Stojdl
Br J Cancer. 2013 Feb 5; 108(2): 245–249. Published online 2012 Nov 20. doi: 10.1038/bjc.2012.467
PMCID:
PMC3566825
18.
Yang Yao, Li-Ying Fu, Xiaobing Zhang, Anthony N. van den Pol
Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2012 Apr 1; 302(7): R815–R824. Published online 2012 Jan 18. doi: 10.1152/ajpregu.00452.2011
PMCID:
PMC3330772
19.
Parag P. Shah, Sham S. Kakar
Cancer Lett.
Published in final edited form as: Cancer Lett. 2011 Dec 1; 311(1): 66–76. Published online 2011 Jul 13. doi: 10.1016/j.canlet.2011.06.033
PMCID:
PMC3196596
20.
Hao Hong, Hai-Yun Yen, Amy Brockmeyer, Ying Liu, Rajas Chodankar, Malcolm C Pike, Frank Z Stanczyk, Robert Maxson, Louis Dubeau
Cancer Res.
Published in final edited form as: Cancer Res. 2010 Jan 1; 70(1): 221–228. Published online 2009 Dec 22. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-3232
PMCID:
PMC2805040

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center