U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 194

1.
Zhongchao Wang, Zhugen Cao, Zhaoxia Dai
Cancer Rep (Hoboken) 2024 Feb; 7(2): e1956. Published online 2024 Jan 11. doi: 10.1002/cnr2.1956
PMCID:
PMC10849923
2.
Jinfeng Wang, Zhe Yang, Han Bai, Lanbo Zhao, Jing Ji, Yadi Bin, Yu Liu, Siyi Zhang, Huilian Hou, Qiling Li
Diagn Pathol. 2024; 19: 7. Published online 2024 Jan 4. doi: 10.1186/s13000-023-01435-4
PMCID:
PMC10768435
3.
Zhimin Ma, Zhengyun Huang, Chi Zhang, Xiangpeng Liu, Jie Zhang, Hui Shu, Yue Ma, Zhiwei Liu, Yu Feng, Xiyue Chen, Shihuan Kuang, Yong Zhang, Zhihao Jia
Diabetologia. 2023; 66(2): 390–405. Published online 2022 Nov 15. doi: 10.1007/s00125-022-05829-9
PMCID:
PMC9665029
4.
Ye Tian, Yuelei Zhao, Wensai Yu, Sherif Melak, Yingfang Niu, Wei Wei, Lifan Zhang, Jie Chen
Biomolecules. 2022 Feb; 12(2): 237. Published online 2022 Jan 31. doi: 10.3390/biom12020237
PMCID:
PMC8961576
5.
Tao Long, Yang Liu, Xiaochun Li
Structure.
Published in final edited form as: Structure. 2021 Sep 11 : S0969-2126(21)00259-8. Published online 2021 Sep 11. doi: 10.1016/j.str.2021.07.009
PMCID:
PMC8642284
6.
Onco Targets Ther. 2021; 14: 4641–4643. Published online 2021 Aug 31. doi: 10.2147/OTT.S336190
PMCID:
PMC8418357
7.
Noor Syafiqa Aqila Mohd Rosmi, Nurul Husna Shafie, Azrina Azlan, Maizaton Atmadini Abdullah
Food Sci Nutr. 2021 Feb; 9(2): 875–887. Published online 2020 Dec 3. doi: 10.1002/fsn3.2051
PMCID:
PMC7866612
8.
Xi-Chao Yu, Yu Fu, Yun-Hui Bi, Wei-Wei Zhang, Jun Li, Tingting Ji, Ying Chao, Qing-Hai Meng, Qi Chen, Meng-Hua Ma, Yu-Han Zhang, Jinjun Shan, Hui-Min Bian
Aging (Albany NY) 2020 Dec 31; 12(24): 25744–25766. Published online 2020 Nov 25. doi: 10.18632/aging.104185
PMCID:
PMC7803561
9.
Azlinda Ibrahim, Nurul Husna Shafie, Norhaizan Mohd Esa, Siti Raihanah Shafie, Hasnah Bahari, Maizaton Atmadini Abdullah
Nutrients. 2020 Oct; 12(10): 3077. Published online 2020 Oct 9. doi: 10.3390/nu12103077
PMCID:
PMC7599693
10.
Meilin Weng, Hao Zhang, Wenting Hou, Zhirong Sun, Jing Zhong, Changhong Miao
Onco Targets Ther. 2020; 13: 3477–3488. Published online 2020 Apr 24. doi: 10.2147/OTT.S238973
PMCID:
PMC7187938
11.
Dongqing Guo, Xiaowei Zhang, Qin Li, Lei Qian, Jiajia Xu, Ming Lu, Xihan Hu, Ming Zhu, Catherine C. Y. Chang, Baoliang Song, Tayuan Chang, Ying Xiong, Boliang Li
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2016 Nov; 48(11): 990–997. Published online 2016 Oct 27. doi: 10.1093/abbs/gmw095
PMCID:
PMC5091290
12.
Dongqing Guo, Ming Lu, Xihan Hu, Jiajia Xu, Guangjing Hu, Ming Zhu, Xiaowei Zhang, Qin Li, Catherine C. Y. Chang, Tayuan Chang, Baoliang Song, Ying Xiong, Boliang Li
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai) 2016 Nov; 48(11): 980–989. Published online 2016 Oct 27. doi: 10.1093/abbs/gmw091
PMCID:
PMC5091289
13.
Jahangir Iqbal, Mohamed Boutjdir, Lawrence L. Rudel, M. Mahmood Hussain
J Lipid Res. 2014 Nov; 55(11): 2261–2275. doi: 10.1194/jlr.M047951
PMCID:
PMC4617129
14.
Simrinder Singh Sodhi, Mrinmoy Ghosh, Ki Duk Song, Neelesh Sharma, Jeong Hyun Kim, Nam Eun Kim, Sung Jin Lee, Chul Woong Kang, Sung Jong Oh, Dong Kee Jeong
PLoS One. 2014; 9(7): e102432. Published online 2014 Jul 22. doi: 10.1371/journal.pone.0102432
PMCID:
PMC4106792
15.
Matteo Pedrelli, Padideh Davoodpour, Chiara Degirolamo, Monica Gomaraschi, Mark Graham, Alice Ossoli, Lilian Larsson, Laura Calabresi, Jan-Åke Gustafsson, Knut R. Steffensen, Mats Eriksson, Paolo Parini
PLoS One. 2014; 9(4): e93552. Published online 2014 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pone.0093552
PMCID:
PMC3973598
16.
Tam M. Nguyen, Janet K. Sawyer, Kathryn L. Kelley, Matthew A. Davis, Carol R. Kent, Lawrence L. Rudel
J Lipid Res. 2012 Aug; 53(8): 1598–1609. doi: 10.1194/jlr.M026823
PMCID:
PMC3540850
17.
Jun Zhang, Kathryn L. Kelley, Stephanie M. Marshall, Matthew A. Davis, Martha D. Wilson, Janet K. Sawyer, Robert V. Farese, Jr, J. Mark Brown, Lawrence L. Rudel
J Lipid Res. 2012 Jun; 53(6): 1144–1152. doi: 10.1194/jlr.M024356
PMCID:
PMC3351821
18.
Tam M. Nguyen, Janet K. Sawyer, Kathryn L. Kelley, Matthew A. Davis, Lawrence L. Rudel
J Lipid Res. 2012 Jan; 53(1): 95–104. doi: 10.1194/jlr.M018820
PMCID:
PMC3243485
19.
Stephen D. Turley, Mark A. Valasek, Joyce J. Repa, John M. Dietschy
Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2010 Nov; 299(5): G1012–G1022. Published online 2010 Aug 19. doi: 10.1152/ajpgi.00190.2010
PMCID:
PMC2993165
20.
Heather M. Alger, J. Mark Brown, Janet K. Sawyer, Kathryn L. Kelley, Ramesh Shah, Martha D. Wilson, Mark C. Willingham, Lawrence L. Rudel
J Biol Chem. 2010 May 7; 285(19): 14267–14274. Published online 2010 Mar 15. doi: 10.1074/jbc.M110.118422
PMCID:
PMC2863169

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center