U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 18

1.
Aida Molero, Alejandro Parra, Isabel Blanco, Alfonso Ascensión, Pilar Ortega
SAGE Open Med Case Rep. 2023; 11: 2050313X231186210. Published online 2023 Jul 8. doi: 10.1177/2050313X231186210
PMCID:
PMC10331325
2.
Reona Shiro, Yasushi Kotani, Mamiko Ohta, Hanako Sato, Yoko Kashima, Kosuke Murakami, Kaoru Kawasaki, Hidekatsu Nakai, Noriomi Matsumura
Healthcare (Basel) 2023 Jun; 11(11): 1619. Published online 2023 Jun 1. doi: 10.3390/healthcare11111619
PMCID:
PMC10252663
3.
Tsutomu Miyamoto, Hisanori Kobara, Tanri Shiozawa
J Obstet Gynaecol Res. 2022 Dec; 48(12): 3056–3067. Published online 2022 Sep 30. doi: 10.1111/jog.15441
PMCID:
PMC10092153
4.
Sayaka Suzuki, Yoshinobu Sugo, Kazuya Hiiragi, Soichiro Obata, Akiko Iwata, Yuichi Imai, Shigeru Aoki, Kentaro Kurasawa, Etsuko Miyagi
Clin Case Rep. 2022 Nov; 10(11): e6630. Published online 2022 Nov 27. doi: 10.1002/ccr3.6630
PMCID:
PMC9701866
5.
Yasuteru Sasakura, Tetsuya Katsumori, Osamu Kizu, Hiroko Yomo, Masamichi Bamba
Case Rep Womens Health. 2021 Apr; 30: e00297. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1016/j.crwh.2021.e00297
PMCID:
PMC7903295
6.
Hisanori Kobara, Tsutomu Miyamoto, Hirofumi Ando, Ryoichi Asaka, Akiko Takatsu, Ayumi Ohya, Shiho Asaka, Tanri Shiozawa
Int J Gynecol Cancer. 2020 Oct; 30(10): 1480–1487. Published online 2020 Sep 3. doi: 10.1136/ijgc-2020-001612
PMCID:
PMC7548537
7.
Hisanori Kobara, Tsutomu Miyamoto, Toshiaki Otsuki, Ayumi Ohya, Tanri Shiozawa
Gynecol Oncol Rep. 2020 May; 32: 100571. Published online 2020 Apr 11. doi: 10.1016/j.gore.2020.100571
PMCID:
PMC7191578
8.
Makiko Omori, Tetsuo Kondo, Hikaru Tagaya, Yumika Watanabe, Hiroko Fukasawa, Masataka Kawai, Kumiko Nakazawa, Akihiko Hashi, Shuji Hirata
PLoS One. 2019; 14(8): e0221088. Published online 2019 Aug 15. doi: 10.1371/journal.pone.0221088
PMCID:
PMC6695122
9.
Koichi Ida, Tsutomu Miyamoto, Akiko Takatsu, Hirofumi Ando, Ryoichi Asaka, Hodaka Takeuchi, Motoki Ono, Satoshi Yamada, Shiho Asaka, Tanri Shiozawa
Oncol Lett. 2019 Sep; 18(3): 2592–2597. Published online 2019 Jun 28. doi: 10.3892/ol.2019.10549
PMCID:
PMC6676619
10.
Eun Na Kim, Gu-Hwan Kim, Jiyoon Kim, In Ah Park, Jin Ho Shin, Yun Chai, Kyu-Rae Kim
J Pathol Transl Med. 2017 Mar; 51(2): 159–164. Published online 2016 Aug 22. doi: 10.4132/jptm.2016.07.01
PMCID:
PMC5357749
11.
S Y Liao, W H Rodgers, J Kauderer, K M Darcy, R Carter, N Susumu, S Nagao, J L Walker, M Hatae, E J Stanbridge
Br J Cancer. 2013 Feb 19; 108(3): 613–620. Published online 2013 Jan 8. doi: 10.1038/bjc.2012.578
PMCID:
PMC3593541
12.
Hirofumi Ando, Tsutomu Miyamoto, Hiroyasu Kashima, Akiko Takatsu, Keiko Ishii, Yasunari Fujinaga, Tanri Shiozawa
J Obstet Gynaecol Res. 2016 Nov; 42(11): 1588–1598. Published online 2016 Oct 8. doi: 10.1111/jog.13083
PMCID:
PMC5108490
13.
S-Y Liao, W H Rodgers, J Kauderer, T A Bonfiglio, K M Darcy, R Carter, L Levine, N M Spirtos, N Susumu, K Fujiwara, J L Walker, M Hatae, E J Stanbridge
Br J Cancer. 2011 Jan 18; 104(2): 353–360. Published online 2010 Dec 14. doi: 10.1038/sj.bjc.6606049
PMCID:
PMC3031897
14.
Hiroki Nagata, Hiroaki Komatsu, Takaya Nakaso, Akiko Kudoh, Yukihiro Azuma, Fuminori Taniguchi
Yonago Acta Med. 2022 Nov; 65(4): 315–319. Published online 2022 Oct 25. doi: 10.33160/yam.2022.11.003
PMCID:
PMC9691378
15.
Koichi Ida, Kazuhiro Yamanoi, Shiho Asaka, Hodaka Takeuchi, Tsutomu Miyamoto, Tanri Shiozawa, Jun Nakayama
Sci Rep. 2019; 9: 13043. Published online 2019 Sep 10. doi: 10.1038/s41598-019-49376-7
PMCID:
PMC6737144
16.
Tsukasa Saida, Akiko Sakata, Yumiko Oishi Tanaka, Hiroyuki Ochi, Toshitaka Ishiguro, Masafumi Sakai, Hiroaki Takahashi, Toyomi Satoh, Manabu Minami
Korean J Radiol. 2019 Mar; 20(3): 364–377. Published online 2019 Jan 30. doi: 10.3348/kjr.2018.0458
PMCID:
PMC6389813
17.
Priscila Carneiro Lima, Julio Teixeira, Guilherme Nogueira Aires, Liliana De Angelo Andrade
BMJ Case Rep. 2017; 2017: bcr2017219724. Published online 2017 Apr 11. doi: 10.1136/bcr-2017-219724
PMCID:
PMC5534826
18.
KOUJI BANNO, IORI KISU, MEGUMI YANOKURA, KENTA MASUDA, ARISA UEKI, YUSUKE KOBAYASHI, AKIRA HIRASAWA, DAISUKE AOKI
Oncol Lett. 2013 Nov; 6(5): 1184–1188. Published online 2013 Aug 16. doi: 10.3892/ol.2013.1527
PMCID:
PMC3813608

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center