U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 313

1.
Wenchao Duan, Zilong Wang, Zeyu Ma, Hongwei Zheng, Yinhua Li, Dongling Pei, Minkai Wang, Yuning Qiu, Mengjiao Duan, Dongming Yan, Yuchen Ji, Jingliang Cheng, Xianzhi Liu, Zhenyu Zhang, Jing Yan
Cancer Sci. 2024 Apr; 115(4): 1261–1272. Published online 2024 Jan 26. doi: 10.1111/cas.16089
PMCID:
PMC11007007
2.
Shelli R. Kesler, Rebecca A. Harrison, Alexa De La Torre Schutz, Hayley Michener, Paris Bean, Veronica Vallone, Sarah Prinsloo
Front Neurol. 2024; 15: 1345520. Published online 2024 Mar 27. doi: 10.3389/fneur.2024.1345520
PMCID:
PMC11004301
3.
Magdalena Niemira, Agnieszka Bielska, Karolina Chwialkowska, Justyna Raczkowska, Anna Skwarska, Anna Erol, Anna Zeller, Gabriela Sokolowska, Damian Toczydlowski, Iwona Sidorkiewicz, Zenon Mariak, Joanna Reszec, Tomasz Lyson, Marcin Moniuszko, Adam Kretowski
Front Mol Biosci. 2024; 11: 1368372. Published online 2024 Feb 22. doi: 10.3389/fmolb.2024.1368372
PMCID:
PMC10918470
4.
Mark P. van Opijnen, Marike L. D. Broekman, Edwin Cuppen, Hendrikus J. Dubbink, Arja ter Elst, Ronald van Eijk, Angelika Mühlebner, Casper Jansen, Robert van der Geize, Ernst-Jan M. Speel, Patricia J. T. A. Groenen, Filip Y. F. de Vos, Pieter Wesseling, Wendy W. J. de Leng, Sybren L. N. Maas
J Neurooncol. 2024; 166(3): 485–492. Published online 2024 Jan 29. doi: 10.1007/s11060-024-04568-8
PMCID:
PMC10876806
5.
Chandni Bhandary Panambur, Subhashini Ramamoorthy, Bheemanathi Hanuman Srinivas, Sree Rekha Jinkala, Surendar Kumar Verma, Gopalakrishnan Madhavan Sasidharan
Int J Clin Exp Pathol. 2024; 17(1): 13–21. Published online 2024 Jan 15.
PMCID:
PMC10839248
6.
Filippo Maria Martelli, Elena Marastoni, Valeria Barresi
Brain Pathol. 2024 Jan; 34(1): e13187. Published online 2023 Jul 6. doi: 10.1111/bpa.13187
PMCID:
PMC10711258
7.
David Chardin, Lun Jing, Mélanie Chazal-Ngo-Mai, Jean-Marie Guigonis, Valérie Rigau, Catherine Goze, Hugues Duffau, Thierry Virolle, Thierry Pourcher, Fanny Burel-Vandenbos
Int J Mol Sci. 2023 Dec; 24(23): 16697. Published online 2023 Nov 24. doi: 10.3390/ijms242316697
PMCID:
PMC10705927
8.
Shelli R. Kesler, Rebecca A. Harrison, Alexa De La Torre Schultz, Hayley Michener, Paris Bean, Veronica Vallone, Sarah Prinsloo
Version 1. medRxiv. Preprint. 2023 Nov 28. doi: 10.1101/2023.11.27.23299085
PMCID:
PMC10705651
9.
Bowen Huang, Tengyun Chen, Yuekang Zhang, Qing Mao, Yan Ju, Yanhui Liu, Xiang Wang, Qiang Li, Yinjie Lei, Yanming Ren
Brain Sci. 2023 Oct; 13(10): 1483. Published online 2023 Oct 19. doi: 10.3390/brainsci13101483
PMCID:
PMC10605651
10.
Hongjian Zhang, Xiao Fan, Junxia Zhang, Zhiyuan Wei, Wei Feng, Yifang Hu, Jiaying Ni, Fushen Yao, Gaoxin Zhou, Cheng Wan, Xin Zhang, Junjie Wang, Yun Liu, Yongping You, Yun Yu
Front Oncol. 2023; 13: 1143688. Published online 2023 Aug 30. doi: 10.3389/fonc.2023.1143688
PMCID:
PMC10499353
11.
Bart R. J. van Dijken, Hanne-Rinck Jeltema, Justyna Kłos, Peter Jan van Laar, Roelien H. Enting, Ronald G. H. J. Maatman, Klaas Bijsterveld, Wilfred F. A. Den Dunnen, Rudi A. Dierckx, Paul E. Sijens, Anouk van der Hoorn
Diagnostics (Basel) 2023 Sep; 13(17): 2791. Published online 2023 Aug 29. doi: 10.3390/diagnostics13172791
PMCID:
PMC10487112
12.
Guilherme Afonso Vergara, Gisele Cristine Eugenio, Suzana Maria Fleury Malheiros, Elivane da Silva Victor, Ricardo Weinlich
PLoS One. 2023; 18(8): e0291019. Published online 2023 Aug 31. doi: 10.1371/journal.pone.0291019
PMCID:
PMC10470898
13.
Donggeon Heo, Jisoo Lee, Roh-Eul Yoo, Seung Hong Choi, Tae Min Kim, Chul-Kee Park, Sung-Hye Park, Jae-Kyung Won, Joo Ho Lee, Soon Tae Lee, Kyu Sung Choi, Ji Ye Lee, Inpyeong Hwang, Koung Mi Kang, Tae Jin Yun
Sci Rep. 2023; 13: 13864. Published online 2023 Aug 24. doi: 10.1038/s41598-023-41171-9
PMCID:
PMC10449894
14.
So Jeong Lee, Ji Eun Park, Seo Young Park, Young-Hoon Kim, Chang Ki Hong, Jeong Hoon Kim, Ho Sung Kim
Korean J Radiol. 2023 Aug; 24(8): 772–783. Published online 2023 Jul 19. doi: 10.3348/kjr.2022.0919
PMCID:
PMC10400365
15.
Akinari Yamano, Kiyoyuki Yanaka, Kuniyuki Onuma, Kazuhiro Nakamura, Nobuyuki Takahashi, Hidehiro Kohzuki, Noriaki Sakamoto, Masahide Matsuda, Eiichi Ishikawa
Radiol Case Rep. 2023 Oct; 18(10): 3448–3452. Published online 2023 Jul 22. doi: 10.1016/j.radcr.2023.07.023
PMCID:
PMC10369393
16.
Logan Muzyka, Nicolas K. Goff, Nikita Choudhary, Michael T. Koltz
Int J Mol Sci. 2023 Jul; 24(13): 10456. Published online 2023 Jun 21. doi: 10.3390/ijms241310456
PMCID:
PMC10341773
17.
Adil Husain, Sridhar Mishra, Mohammed Haris Siddiqui, Nuzhat Husain
Asian Pac J Cancer Prev. 2023; 24(3): 961–968. doi: 10.31557/APJCP.2023.24.3.961
PMCID:
PMC10334107
18.
Rui‐Chao Chai, Hao Yan, Song‐Yuan An, Bo Pang, Hui‐Yuan Chen, Quan‐Hua Mu, Ke‐Nan Zhang, Yao‐Wu Zhang, Yu‐Qing Liu, Xing Liu, Zheng Zhao, Tao Jiang, Yong‐Zhi Wang, Wen‐Qing Jia
Brain Pathol. 2023 Jul; 33(4): e13153. Published online 2023 Feb 7. doi: 10.1111/bpa.13153
PMCID:
PMC10307522
19.
Christopher Douglas, Naomi Lomeli, Thao Vu, James Pham, Daniela A. Bota
Version 1. bioRxiv. Preprint. 2023 Apr 17. doi: 10.1101/2023.04.13.536817
PMCID:
PMC10153221
20.
Ruichao Chai, Shengyu Fang, Bo Pang, Yuqing Liu, Yongzhi Wang, Wei Zhang, Tao Jiang
Chin Med J (Engl) 2022 Dec 20; 135(24): 2914–2925. Published online 2023 Jan 2. doi: 10.1097/CM9.0000000000002446
PMCID:
PMC10106158

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center