U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 275

1.
Chaoyun Yang, Zengwen Huang, Cuili Pan, Shuzhe Wang
PLoS One. 2023; 18(9): e0289939. Published online 2023 Sep 27. doi: 10.1371/journal.pone.0289939
PMCID:
PMC10529570
2.
Wim Gorssen, Carmen Winters, Roel Meyermans, Rudi D’Hooge, Steven Janssens, Nadine Buys
Sci Rep. 2022; 12: 15384. Published online 2022 Sep 13. doi: 10.1038/s41598-022-19721-4
PMCID:
PMC9470733
3.
Muhammad Nauman Sharif, Muhammad Shahzad Iqbal, Rukkaya Alam, Mudassar Fareed Awan, Muhammad Tariq, Qurban Ali, Idrees Ahmad Nasir
Sci Rep. 2022; 12: 10405. Published online 2022 Jun 21. doi: 10.1038/s41598-022-14667-z
PMCID:
PMC9213516
4.
Diego M. Jofré, Dane K. Hoffman, Ailen S. Cervino, Gabriella M. Hahn, McKenzie Grundy, Sijung Yun, Francis R. G. Amrit, Donna B. Stolz, Luciana F. Godoy, Esteban Salvatore, Fabiana A. Rossi, Arjumand Ghazi, M. Cecilia Cirio, Judith L. Yanowitz, Daniel Hochbaum
Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Apr 12; 119(15): e2109508119. Published online 2022 Apr 8. doi: 10.1073/pnas.2109508119
PMCID:
PMC9169646
5.
Yuting Lin, Fang Zhang, Ludi Zhang, Lian Chen, Shan Zheng
Stem Cell Res Ther. 2022; 13: 114. Published online 2022 Mar 21. doi: 10.1186/s13287-022-02795-2
PMCID:
PMC8935712
6.
Yang Feng, Huimei Fan, Xue Liang, Xiaofeng Wang, Guoyan Gao, Shuangbao Gun
PeerJ. 2022; 10: e13068. Published online 2022 Mar 9. doi: 10.7717/peerj.13068
PMCID:
PMC8917805
7.
Tapasya Pal, Kathryn J. Laloli, Cushla A. Moscrip, Pawel K. Olszewski, Anica Klockars
Genes (Basel) 2022 Feb; 13(2): 259. Published online 2022 Jan 28. doi: 10.3390/genes13020259
PMCID:
PMC8871607
8.
Chengjian Zhao, Joseph J. Lancman, Yi Yang, Keith P. Gates, Dan Cao, Lindsey Barske, Jonathan Matalonga, Xiangyu Pan, Jiaye He, Alyssa Graves, Jan Huisken, Chong Chen, P. Duc Si Dong
Hepatology.
Published in final edited form as: Hepatology. 2022 Mar; 75(3): 567–583. Published online 2021 Dec 15. doi: 10.1002/hep.32173
PMCID:
PMC8844142
9.
Bo Zhang, Dongyue Lv, Yang Chen, Weijue Nie, Yang Jiao, Junqi Zhang, Xiaoxiao Zhou, Xiao Wu, Siqing Chen, Tonghui Ma
Redox Biol. 2022 Apr; 50: 102246. Published online 2022 Jan 22. doi: 10.1016/j.redox.2022.102246
PMCID:
PMC8802049
10.
Staci E. Engle, Ruchi Bansal, Patrick J. Antonellis, Nicolas F. Berbari
Semin Cell Dev Biol.
Published in final edited form as: Semin Cell Dev Biol. 2021 Feb; 110: 43–50. Published online 2020 May 25. doi: 10.1016/j.semcdb.2020.05.006
PMCID:
PMC8739279
11.
Francesca Bianco, Giulia Lattanzio, Luca Lorenzini, Chiara Diquigiovanni, Maurizio Mazzoni, Paolo Clavenzani, Laura Calzà, Luciana Giardino, Catia Sternini, Elena Bonora, Roberto De Giorgio
Eur J Histochem. 2021 Jun 1; 65(Suppl 1): 3289. Published online 2021 Nov 25. doi: 10.4081/ejh.2021.3289
PMCID:
PMC8636838
12.
Yu Peng, Xuejiao Chang, Minglin Lang
Int J Mol Sci. 2021 Nov; 22(22): 12442. Published online 2021 Nov 18. doi: 10.3390/ijms222212442
PMCID:
PMC8622469
13.
Azmat Rozjan, Weibi Shan, Qiaoling Yao
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 668193. Published online 2021 Oct 18. doi: 10.3389/fendo.2021.668193
PMCID:
PMC8558296
14.
Miriam Mojzesz, Magdalena Widziolek, Mikolaj Adamek, Urszula Orzechowska, Piotr Podlasz, Tomasz K. Prajsnar, Niedharsan Pooranachandran, Anna Pecio, Anna Michalik, Win Surachetpong, Magdalena Chadzinska, Krzysztof Rakus
Front Immunol. 2021; 12: 760882. Published online 2021 Oct 11. doi: 10.3389/fimmu.2021.760882
PMCID:
PMC8544261
15.
Jianbo Yu, Xufeng Liao, Yanzi Zhong, Yongqiang Wu, Xinsheng Lai, Huifeng Jiao, Min Yan, Yu Zhang, Chaolin Ma, Shunqi Wang
Front Endocrinol (Lausanne) 2021; 12: 770145. Published online 2021 Oct 8. doi: 10.3389/fendo.2021.770145
PMCID:
PMC8531597
16.
Cameron L. Woodard, Marja D. Sepers, Lynn A. Raymond
J Neurosci. 2021 Oct 13; 41(41): 8589–8602. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0165-21.2021
PMCID:
PMC8513704
17.
Zhenyan He, Linh Lieu, Yanbin Dong, Sadia Afrin, Dominic Chau, Anita Kabahizi, Briana Wallace, Jianhong Cao, Eun-Sang Hwang, Ting Yao, Yiru Huang, Jennifer Okolo, Bo Cheng, Yong Gao, Ling Hu, Kevin W. Williams
JCI Insight. 2021 Sep 22; 6(18): e145306. Published online 2021 Sep 22. doi: 10.1172/jci.insight.145306
PMCID:
PMC8492333
18.
R. B. Thomson, D. W. Dynia, S. Burlein, B. R. Thomson, C. J. Booth, F. Knauf, T. Wang, P. S. Aronson
Am J Physiol Renal Physiol. 2021 Jun 1; 320(6): F1106–F1122. Published online 2021 May 3. doi: 10.1152/ajprenal.00556.2020
PMCID:
PMC8285649
19.
Siming Wang, Tamaki Ishima, Youge Qu, Jiajing Shan, Lijia Chang, Yan Wei, Jiancheng Zhang, Yaoyu Pu, Yuko Fujita, Yunfei Tan, Xingming Wang, Li Ma, Xiayun Wan, Bruce D. Hammock, Kenji Hashimoto
J Affect Disord.
Published in final edited form as: J Affect Disord. 2021 Sep 1; 292: 565–573. Published online 2021 Jun 11. doi: 10.1016/j.jad.2021.06.006
PMCID:
PMC8282729
20.
Fabiana Vercellino, Laura Siri, Giacomo Brisca, Marcello Scala, Antonella Riva, Mariasavina Severino, Pasquale Striano
Ital J Pediatr. 2021; 47: 137. Published online 2021 Jun 12. doi: 10.1186/s13052-021-01051-2
PMCID:
PMC8199818

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center