U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 25

1.
Lieying Xiao, Yanna Dang, Bingjie Hu, Lei Luo, Panpan Zhao, Shaohua Wang, Kun Zhang
Epigenetics. 2022; 17(10): 1205–1218. Published online 2021 Nov 10. doi: 10.1080/15592294.2021.1999006
PMCID:
PMC9543047
2.
Anniina E. Hiltunen, Reetta Vuolteenaho, Veli‐Pekka Ronkainen, Ilkka Miinalainen, Johanna Uusimaa, Siri Lehtonen, Reetta Hinttala
Genesis. 2022 Mar; 60(3): e23470. Published online 2022 Mar 8. doi: 10.1002/dvg.23470
PMCID:
PMC9286871
3.
Shogo Matoba, Chisayo Kozuka, Kento Miura, Kimiko Inoue, Mami Kumon, Ryoya Hayashi, Tatsuya Ohhata, Atsuo Ogura, Azusa Inoue
Genes Dev. 2022 Apr 1; 36(7-8): 483–494. doi: 10.1101/gad.349390.122
PMCID:
PMC9067403
4.
Oana Kubinyecz, Fatima Santos, Deborah Drage, Wolf Reik, Melanie A. Eckersley-Maslin
Development. 2021 Dec 15; 148(24): dev200191. Published online 2021 Dec 21. doi: 10.1242/dev.200191
PMCID:
PMC8722389
5.
Juan Zeng, Nengqing Liu, Yinghong Yang, Yi Cheng, Yuanshuai Li, Xiaoxia Guo, Qian Luo, Lifen Zhu, Hongmei Guan, Bing Song, Xiaofang Sun
Reprod Biol Endocrinol. 2021; 19: 181. Published online 2021 Dec 9. doi: 10.1186/s12958-021-00865-3
PMCID:
PMC8656077
6.
Claudia Springer, Valeri Zakhartchenko, Eckhard Wolf, Kilian Simmet
Cells. 2021 Sep; 10(9): 2232. Published online 2021 Aug 28. doi: 10.3390/cells10092232
PMCID:
PMC8466907
7.
D.A.R. Tutt, G. Silvestri, M. Serrano-Albal, R.J. Simmons, W.Y. Kwong, G. Guven-Ates, C. Canedo-Ribeiro, R. Labrecque, P. Blondin, A.H. Handyside, D.K. Griffin, K.D. Sinclair
Theriogenology. 2021 Feb; 161: 108–119. doi: 10.1016/j.theriogenology.2020.11.021
PMCID:
PMC7837012
8.
Jia-Li Hu, He Liang, Hong Zhang, Ming-Zhu Yang, Wei Sun, Peng Zhang, Li Luo, Jian-Xiong Feng, Huajun Bai, Fang Liu, Tianpeng Zhang, Jin-Yu Yang, Qingsong Gao, Yongkang Long, Xiao-Yan Ma, Yang Chen, Qian Zhong, Bing Yu, Shuang Liao, Yongbo Wang, Yong Zhao, Mu-Sheng Zeng, Nan Cao, Jichang Wang, Wei Chen, Huang-Tian Yang, Song Gao
Nucleic Acids Res. 2020 Mar 18; 48(5): 2733–2748. Published online 2020 Feb 3. doi: 10.1093/nar/gkaa049
PMCID:
PMC7049688
9.
Sarah M. Robbins, Matthew A. Thimm, David Valle, Angie C. Jelin
J Assist Reprod Genet. 2019 Aug; 36(8): 1539–1548. Published online 2019 Jul 4. doi: 10.1007/s10815-019-01499-6
PMCID:
PMC6707996
10.
Hajnalka Laura Pálinkás, Gergely Attila Rácz, Zoltán Gál, Orsolya Ivett Hoffmann, Gergely Tihanyi, Gergely Róna, Elen Gócza, László Hiripi, Beáta G. Vértessy
Biomolecules. 2019 Apr; 9(4): 136. Published online 2019 Apr 4. doi: 10.3390/biom9040136
PMCID:
PMC6523736
11.
Azusa Inoue, Zhiyuan Chen, Qiangzong Yin, Yi Zhang
Genes Dev. 2018 Dec 1; 32(23-24): 1525–1536. doi: 10.1101/gad.318675.118
PMCID:
PMC6295166
12.
Joseph Kramer, Celine J. Granier, Stephani Davis, Katherine Piso, Jane Hand, Arnold B. Rabson, Hatem E. Sabaawy
Stem Cells Dev. 2013 Jan 1; 22(1): 58–72. Published online 2013 Jan 1. doi: 10.1089/scd.2012.0074
PMCID:
PMC5704775
13.
Nobuhiko Hamazaki, Masahiro Uesaka, Kinichi Nakashima, Kiyokazu Agata, Takuya Imamura
Development. 2015 Mar 1; 142(5): 910–920. doi: 10.1242/dev.116996
PMCID:
PMC4352986
14.
Duangporn Jamsai, Anne E. O’Connor, Kathleen D. DeBoer, Brett J. Clark, Stephanie J. Smith, Catherine M. Browne, Jonathan G. Bensley, Julie A. Merriman, Wai Shan Yuen, Peter Koopman, Keith T. Jones, Moira K. O’Bryan
PLoS One. 2013; 8(2): e56955. Published online 2013 Feb 22. doi: 10.1371/journal.pone.0056955
PMCID:
PMC3579931
15.
Diego Sbrissa, Ognian C. Ikonomov, Catherine Filios, Khortnal Delvecchio, Assia Shisheva
Am J Physiol Cell Physiol. 2012 Aug 15; 303(4): C436–C446. Published online 2012 May 23. doi: 10.1152/ajpcell.00105.2012
PMCID:
PMC3422984
16.
Roxanne Fernandes, Chiharu Tsuda, Alagammal L. Perumalsamy, Taline Naranian, Jasmine Chong, Beth M. Acton, Zhi-Bin Tong, Lawrence M. Nelson, Andrea Jurisicova
Biol Reprod. 2012 May; 86(5): 138. Published online 2012 Feb 22. doi: 10.1095/biolreprod.111.093583
PMCID:
PMC3364921
17.
Margit Rosner, Helmut Dolznig, Katharina Schipany, Mario Mikula, Oliver Brandau, Markus Hengstschläger
Oncotarget. 2011 Sep; 2(9): 705–712. Published online 2011 Sep 14. doi: 10.18632/oncotarget.328
PMCID:
PMC3248217
18.
Ognian C. Ikonomov, Diego Sbrissa, Khortnal Delvecchio, Yufen Xie, Jian-Ping Jin, Daniel Rappolee, Assia Shisheva
J Biol Chem. 2011 Apr 15; 286(15): 13404–13413. Published online 2011 Feb 24. doi: 10.1074/jbc.M111.222364
PMCID:
PMC3075686
19.
Nicholas A. Salmon, Renee A. Reijo Pera, Eugene Yujun Xu
Genesis.
Published in final edited form as: Genesis. 2006 Nov; 44(11): 515–522. doi: 10.1002/dvg.20241
PMCID:
PMC3038656
20.
Danilo Landrock, Barbara P. Atshaves, Avery L. McIntosh, Kerstin K. Landrock, Friedhelm Schroeder, Ann B. Kier
Lipids.
Published in final edited form as: Lipids. 2010 Jul; 45(7): 567–580. Published online 2010 Jun 18. doi: 10.1007/s11745-010-3437-9
PMCID:
PMC2997683

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center