U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 546

1.
Zhang-Li Yuan, Yan-Zi Mo, De-Li Li, Lu Xie, Meng-Hua Chen
Cell Commun Signal. 2023; 21: 204. Published online 2023 Aug 14. doi: 10.1186/s12964-023-01211-3
PMCID:
PMC10426156
2.
Xiaorui Wang, Xinxing Zhu, Guangqian Huang, Lili Wu, Zhiyong Meng, Yuyu Wu
BMC Ophthalmol. 2023; 23: 286. Published online 2023 Jun 23. doi: 10.1186/s12886-023-03022-z
PMCID:
PMC10290337
3.
Ya-Hong Li, Shun Zhang, Lu Tang, Jianguo Feng, Jing Jia, Ye Chen, Li Liu, Jun Zhou
J Pers Med. 2023 Apr; 13(4): 631. Published online 2023 Apr 3. doi: 10.3390/jpm13040631
PMCID:
PMC10143835
4.
Ayesha Singh, Ruoli Chen
Int J Mol Sci. 2023 Apr; 24(8): 7106. Published online 2023 Apr 12. doi: 10.3390/ijms24087106
PMCID:
PMC10138834
5.
Yumei Liao, Jun-Ya Wang, Yan Pan, Xueyi Zou, Chaoqun Wang, Yinghui Peng, Yun-Lin Ao, Mei Fong Lam, Xiaoshen Zhang, Xiao-Qi Zhang, Lei Shi, Shiqing Zhang
Molecules. 2023 Mar; 28(5): 2370. Published online 2023 Mar 4. doi: 10.3390/molecules28052370
PMCID:
PMC10005631
6.
Chi Zhang, Huan Jian, Shenghui Shang, Lu Lu, Yongfu Lou, Yi Kang, Hong Bai, Zheng Fu, Yigang Lv, Xiaohong Kong, Xueying Li, Shiqing Feng, Hengxing Zhou
Epigenetics. 2023; 18(1): 2181575. Published online 2023 Mar 1. doi: 10.1080/15592294.2023.2181575
PMCID:
PMC9988353
7.
Jie Liu, Hongyan Liao, Yue Chen, Huimin Zhu, Xuemei Li, Jing Liu, Qin Xiang, Fanling Zeng, Qin Yang
J Pers Med. 2022 Dec; 12(12): 2087. Published online 2022 Dec 19. doi: 10.3390/jpm12122087
PMCID:
PMC9782981
8.
Lie Xiong, Jingruo Zhang, Hanqiang Shi, Gaofeng Zhu, Xiaoyan Ji, Mengjiao Li, Ping Zhu, Kaitao Luo
Exp Ther Med. 2023 Jan; 25(1): 25. Published online 2022 Nov 23. doi: 10.3892/etm.2022.11724
PMCID:
PMC9748634
9.
Ruheng Wei, Lijuan Song, Zhuyue Miao, Kexin Liu, Guangyuan Han, Haifei Zhang, Dong Ma, Jianjun Huang, Hao Tian, Baoguo Xiao, Cungen Ma
Cells. 2022 Dec; 11(23): 3726. Published online 2022 Nov 22. doi: 10.3390/cells11233726
PMCID:
PMC9736542
10.
Chunli Ma, Lei Yang, Qiang Gao, Lihua Wang
Dis Markers. 2022; 2022: 6967573. Published online 2022 Sep 24. doi: 10.1155/2022/6967573
PMCID:
PMC9526584
11.
Tomasz Zieliński, Joanna Pabijan, Bartłomiej Zapotoczny, Joanna Zemła, Julita Wesołowska, Joanna Pera, Małgorzata Lekka
Sci Rep. 2022; 12: 16276. Published online 2022 Sep 29. doi: 10.1038/s41598-022-20623-8
PMCID:
PMC9523022
12.
V. Stavropoulos, K. Monger, Daniel Zarate, Maria Prokofieva, Bruno Schivinski
Addict Behav Rep. 2022 Dec; 16: 100449. Published online 2022 Aug 12. doi: 10.1016/j.abrep.2022.100449
PMCID:
PMC9399468
13.
Zhaohua Tang, Gang Yang, Zhengbu Liao, Feilan Chen, Song Chen, Wentao Wang, Gang Huo, Xiaochuan Sun, Xiaoshu Wang
Sci Rep. 2022; 12: 14110. Published online 2022 Aug 18. doi: 10.1038/s41598-022-17491-7
PMCID:
PMC9388613
14.
Xiaxin Yang, Yan Yun, Pin Wang, Juan Zhao, Xiulian Sun
Ann Clin Transl Neurol. 2022 Aug; 9(8): 1224–1240. Published online 2022 Jul 14. doi: 10.1002/acn3.51624
PMCID:
PMC9380140
15.
Wen Jiang, Jie Li, Yuefang Cai, Wenchen Liu, Mei Chen, Xiaoying Xu, Minzhen Deng, Jingbo Sun, Lihua Zhou, Yan Huang, Shuang Wu, Xiao Cheng
Front Genet. 2022; 13: 873230. Published online 2022 Jun 8. doi: 10.3389/fgene.2022.873230
PMCID:
PMC9213740
16.
Shaghayegh Askarian-Amiri, Hoda Fotovat Eskandari, Fatemeh Ramezani, Gelare Vahabzadeh, Nahid Aboutaleb
Iran J Basic Med Sci. 2022 Feb; 25(2): 263–267. doi: 10.22038/IJBMS.2022.54751.12280
PMCID:
PMC9124541
17.
Chao Li, Zheng Zhang, Yu Peng, Yanying Zhang, Wanrong Kang, Yingdong Li, Yang Hai
Exp Ther Med. 2022 Jun; 23(6): 413. Published online 2022 Apr 27. doi: 10.3892/etm.2022.11340
PMCID:
PMC9117951
18.
Mochao Xiao, Daifeng Lu, Jiali Tian, Yang Yu, Qin Zhang, Lili Zhang, Dong Chang
RSC Adv. 2020 Mar 6; 10(17): 10245–10253. Published online 2020 Mar 10. doi: 10.1039/c9ra09959j
PMCID:
PMC9050383
19.
Zhenyu Yang, Zuoliang Qi, Xiaonan Yang, Qiuni Gao, Yuling Hu, Xihang Yuan
Biosci Rep. 2022 Mar 31; 42(3): BSR20212808. Published online 2022 Mar 29. doi: 10.1042/BSR20212808
PMCID:
PMC8965819
20.
Yuchun Zou, Hanyu Lin, Weijia Chen, Lin Chang, Senxin Cai, You-Guang Lu, Linyu Xu
BMC Oral Health. 2022; 22: 36. Published online 2022 Feb 11. doi: 10.1186/s12903-022-02069-6
PMCID:
PMC8832749

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center