U.S. flag

An official website of the United States government

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from MedGen

Items: 1 to 20 of 374

1.
Yong‐Ping Chen, Yuxiang Liao, Li Yuan, Xiao‐Kai Huang, Ji‐Chen Ruan, Hui‐Ran Lin, Lei Miao, Zhen‐Jian Zhuo
Cancer Innov. 2022 Jun; 1(1): 70–79. Published online 2022 Jun 30. doi: 10.1002/cai2.6
PMCID:
PMC10686151
2.
Zhi-Fa Huang, Wei Zhu, Chen Wang, Li-Dong Mo, Hui-Ling Huang, Xiao-Guang Tong
Evid Based Complement Alternat Med. 2023; 2023: 8808422. Published online 2023 Apr 18. doi: 10.1155/2023/8808422
PMCID:
PMC10129418
3.
Baiyu Li, Hang Li, Linghui Zhang, Taowen Ren, Jie Meng
Ann Transl Med. 2023 Jan 31; 11(2): 53. Published online 2023 Jan 31. doi: 10.21037/atm-22-5646
PMCID:
PMC9929792
4.
Min Xi, Gang Zhang, Liang Wang, Hu Chen, Li Gao, Luyi Zhang, Zhangkai Yang, Hangyu Shi
Pharmgenomics Pers Med. 2022; 15: 487–497. Published online 2022 May 11. doi: 10.2147/PGPM.S345764
PMCID:
PMC9112042
5.
Huiqin Guo, Yuxiang Liao, Ao Lin, Huiran Lin, Xiaokai Huang, Jichen Ruan, Li Yuan, Zhenjian Zhuo
Cancer Control. 2021 Jan-Dec; 28: 10732748211040009. Published online 2021 Sep 1. doi: 10.1177/10732748211040009
PMCID:
PMC8414609
6.
Zhuorong Zhang, Yihuan Huang, Honghao Chen, Ping Wu, Zhijian Deng, Gaoyan Deng, Yongqin Zheng, Guoyuan Li, Li Yuan, Yingyi Xu
Transl Pediatr. 2021 Jul; 10(7): 1896–1904. doi: 10.21037/tp-21-301
PMCID:
PMC8349950
7.
Zhuorong Zhang, Yihuan Huang, Ping Wu, Honghao Chen, Zhijian Deng, Gaoyan Deng, Yongqin Zheng, Guoyuan Li, Li Yuan, Le Li
Transl Pediatr. 2021 Jul; 10(7): 1890–1895. doi: 10.21037/tp-21-291
PMCID:
PMC8349947
8.
Jingying Zhou, Pan Wang, Ran Zhang, Xiaokai Huang, Hanqi Dai, Li Yuan, Jichen Ruan
Pharmgenomics Pers Med. 2021; 14: 601–607. Published online 2021 May 25. doi: 10.2147/PGPM.S310780
PMCID:
PMC8164710
9.
Jamie W. Robinson, Richard M. Martin, Spiridon Tsavachidis, Amy E. Howell, Caroline L. Relton, Georgina N. Armstrong, Melissa Bondy, Jie Zheng, Kathreena M. Kurian
Sci Rep. 2021; 11: 2329. Published online 2021 Jan 27. doi: 10.1038/s41598-021-82169-5
PMCID:
PMC7840943
10.
Meili Sun, Yuying Fang, Shuzhen Ma, Ximei Gao, Yuping Sun
J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2020 Oct-Dec; 21(4): 1470320320963939. Published online 2020 Oct 13. doi: 10.1177/1470320320963939
PMCID:
PMC7557697
11.
Yujiao Deng, Linghui Zhou, Jia Yao, Yu Liu, Yi Zheng, Si Yang, Ying Wu, Na Li, Peng Xu, Lijuan Lyu, Dai Zhang, Jun Lyu, Zhijun Dai
Mol Ther Nucleic Acids. 2020 Jun 5; 20: 86–96. Published online 2020 Feb 13. doi: 10.1016/j.omtn.2020.02.003
PMCID:
PMC7062941
12.
Maral Adel Fahmideh, Catharina Lavebratt, Giorgio Tettamanti, Joachim Schüz, Martin Röösli, Kristina Kjaerheim, Michael A. Grotzer, Christoffer Johansen, Claudia E. Kuehni, Birgitta Lannering, Lisbeth S. Schmidt, Hatef Darabi, Maria Feychting
Sci Rep. 2019; 9: 18142. Published online 2019 Dec 2. doi: 10.1038/s41598-019-54701-1
PMCID:
PMC6889151
13.
Ming Zhang, Yonglin Zhao, Junjie Zhao, Tingqin Huang, Yuan Wu
BMC Neurol. 2019; 19: 296. Published online 2019 Nov 23. doi: 10.1186/s12883-019-1504-2
PMCID:
PMC6875069
14.
Ming Zhang, Yonglin Zhao, Junjie Zhao, Tingqin Huang, Xiaoye Guo, Xudong Ma, Yuan Wu
Biosci Rep. 2019 Oct 30; 39(10): BSR20192091. Published online 2019 Oct 15. doi: 10.1042/BSR20192091
PMCID:
PMC6822528
15.
Liming Huang, Wenshen Xu, Lian Dai, Danfang Yan, Shu Zhang, Xi Shi
Cancer Manag Res. 2018; 10: 3995–4003. Published online 2018 Sep 27. doi: 10.2147/CMAR.S176622
PMCID:
PMC6166748
16.
Peng Sun, Feng Yan, Wei Fang, Junjie Zhao, Hu Chen, Xudong Ma, Jinning Song
Sci Rep. 2018; 8: 11093. Published online 2018 Jul 23. doi: 10.1038/s41598-018-29468-6
PMCID:
PMC6056491
17.
Dongming Chen, Jun Dong, Ying Huang, Feng Gao, Xiaopeng Yang, Xianglun Gong, Xiaochen Lv, Chenghao Chu, Yonggang Wu, Yong Zheng
Oncotarget. 2017 Aug 22; 8(34): 57265–57277. Published online 2017 Jul 4. doi: 10.18632/oncotarget.18986
PMCID:
PMC5593640
18.
Yongqiang Xi, Wanzhong Tang, Song Yang, Maolei Li, Yuchao He, Xianhua Fu
Oncol Lett. 2017 Sep; 14(3): 3473–3479. Published online 2017 Jul 15. doi: 10.3892/ol.2017.6579
PMCID:
PMC5587983
19.
Chaoran Xie, Hansong Sheng, Nu Zhang, Shiting Li, Xiangyu Wei, Xuesheng Zheng
Mol Clin Oncol. 2016 Aug; 5(2): 236–240. Published online 2016 May 20. doi: 10.3892/mco.2016.907
PMCID:
PMC4950905
20.
Meijuan Zou, Wei Zhu, Li Wang, Lei Shi, Rui Gao, Yingwei Ou, Xuguan Chen, Zhongchang Wang, Aiqin Jiang, Kunmei Liu, Ming Xiao, Ping Ni, Dandan Wu, Wenping He, Geng Sun, Ping Li, Sulan Zhai, Xuerong Wang, Gang Hu
Oncotarget. 2016 Mar 15; 7(11): 13122–13138. Published online 2016 Feb 20. doi: 10.18632/oncotarget.7536
PMCID:
PMC4914346

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Support Center